Projekty uchwał Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały w sprawie wyskości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2008

PROJEKT U C H W A Ł A Nr ............. Rady Gminy Bobrowniki z dnia ............................. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2008 roku na terenie Gminy Bobrowniki. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca ...

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego na rok podatkowy 2008

PROJEKT UCHWAŁA NR IX/.../2007 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu drewna do wymiaru podatku leśnego na rok podatkowy 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.1)...

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny żyta jako podstawy do naliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2008

PROJEKT UCHWAŁA NR IX/.../2007 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 listopada 2007r. W sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.1) oraz art. 6 ust....

Projekt uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

PROJEKT Uchwała Nr IX/...../2007 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy Bobrowniki o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)1 oraz art....

Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2008

PROJEKT UCHWAŁA NR IX/...../2007 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie : stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.1) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o...

Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego korzystania z boiska wielofunkcyjnego przez mieszkańców miejscowości Bobrowniki

PROJEKT Uchwała Nr ...../2007 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ..........2007 roku w sprawie: nieodpłatnego korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bobrownikach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002r. ...

Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Tadeusza Dankowskiego

PROJEKT U C H W A Ł A Nr IX/../2007 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie : wygaśnięcia mandatu Radnego. Na podstawie art. 190 ust. 2 w związku z art. 190 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 roku Nr 159,...

Projekt uchwały w sparwie przystąpienia Gminy Bobrowniki do Kujawsko-Dobrzyńskiego Związku Gmin i przyjęcie Statutu Związku

PROJEKT Uchwała Nr VIII/....../2007 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 września 2007 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Bobrowniki do Kujawsko – Dobrzyńskiego Związku Gmin i przyjęcia Statutu Związku. Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 12, art. 64, ust. 1 i 2 i art. 67 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U....

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lipnie

PROJEKT U C H W A Ł A Nr ......... Rady Gminy Bobrowniki z dnia ...............roku w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lipnie. Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98, poz. 1070, zmiany: Dz. U. Nr 154, poz. 1787, z 2002r. Nr 153, poz. 1271, Nr...

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007

PROJEKT U C H W A Ł A Nr III/.../2007 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ...... 2007 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007. Na podstawie art. 4¹, ust. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z...