Projekty uchwał Rady

Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2008

PROJEKTUCHWAŁA NR IX/...../2007
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 13 listopada 2007r.

w sprawie : stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.1) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.2) i Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 47, poz. 557).

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości: minist.zł. było zł.

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części powierzchni
użytkowych - 0,59zł 0,33 od 1m2
2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej powierzchni użytkowej - 19,01zł. 11,00 zł od 1 m²
3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym powierzchni
użytkowej - 8,86 zł 8,66 od 1 m²
4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 3,84 zł 3,75od 1m²
5.Od pozostałych budynków lub ich części powierzchni
użytkowej - 6,37 zł 3,30 od 1 m²
6.Od budowli - 2% wartości
7.Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków - 0,71 zł 0,44 od 1m2
8. Od gruntów:
1) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,74 zł 3,65 zł.od 1 ha pow.
2) pozostałych - 0,35 zł 0,06 od 1m2

§ 2. Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 1103
12 marca 2008 23:04 (Paweł Grudowski) - Utworzenie dokumentu