Projekty uchwał Rady (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007

PROJEKT U C H W A Ł A Nr III/.../2007 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ...... 2007 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007. Na podstawie art. 4¹, ust. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z...

Projekt uchwały w sprawie zarzadzenia wyborów organów samorządowych mieszkańców wsi.

PROJEKT U C H W A Ł A Nr .......... Rady Gminy Bobrowniki z dnia ............ w sprawie: zarządzenia wyborów organów samorządowych mieszkańców wsi. Na podstawie art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) w związku z § 20 ust. 1, 2 i 3 statutu sołectw...