Stanowiska

Kierownik Referatu Komunalnego i Spraw Gospodarczych

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrownikach

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach

Informacje

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach - Lilla Lorenc

tel. 54 230 51 42

Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty

Dyrektor Samorzadowego Przedszkola w Bobrownikach

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły

Przewodniczący Rady Gminy

Sekretarz Gminy

Informacje

Sekretarz Gminy - Paweł Grudowski

tel. 54 230 51 38

Do zakresu zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,
w szczególności:
1) podejmowanie czynności Kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta,
2) pełnienie funkcji Kierownika Referatu Komunalnego i Referatu Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Spraw Gospodarczych, w tym wykonywanie funkcji bezpośredniego przełożonego wobec jego pracowników,
3) przyjmowanie i załatwianie interesantów, w szczególności w sprawach skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Urzędu,
4) przygotowywanie i nadzorowanie prac związanych z utrzymaniem mienia i remontami budynków stanowiących własność Gminy,
5) opracowywanie zmian Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
6) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
7) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
8) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
9) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
10) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
11) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników czynności kancelaryjnych,
12) rozdział korespondencji przychodzącej na poszczególne komórki organizacyjne,
13) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego,
14) wykonywanie zarządzeń Wójta,
15) wydawanie wszelkiego rodzaju zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,
16) sporządzanie testamentu allograficznego,
17) pełnienie funkcji pełnomocnika do spraw wyborów,
18) pełnienie funkcji pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,
19) pełnienie funkcji koordynatora do spraw kontroli zarządczej,
20) nadzór merytoryczny nad materiałami zamieszczanymi na stronie internetowej Gminy,
21) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających
z poleceń lub upoważnień Wójta.

Skarbnik Gminy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 kwietnia 2008 13:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 17827
04 lutego 2020 12:56 (Dawid Prykowski) - Zmiana danych stanowiska: Sekretarz Gminy.
04 lutego 2020 12:56 (Dawid Prykowski) - Zmiana danych stanowiska: Kierownik Referatu Komunalnego i Spraw Gospodarczych.
04 lutego 2020 12:50 (Dawid Prykowski) - Zmiana danych stanowiska: Kierownik Referatu Komunalnego i Spraw Gospodarczych.