Projekty uchwał Rady

Projekt uchwały w sprawie wyskości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2008

PROJEKT
U C H W A Ł A Nr .............
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia .............................


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
w 2008 roku na terenie Gminy Bobrowniki.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art.10, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, ze zm. Dz.U. 2005r Nr 220,poz.1601,Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz, 1775, Nr 249, poz. 1828, oraz Nr 251, poz.1847. i Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10.10.2007r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 roku ( MP z 2007r. Nr 76, poz. 813) i Obwieszczenie Ministra Finansów, w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( MP z 2007r. Nr 47, poz. 557) uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych w 2008 roku na terenie Gminy Bobrowniki, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.Załącznik Nr 1
do Uchwały
....................................
Rady Gminy Bobrowniki

Podatek od środków transportowych na 2008 rok

1.Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i
poniżej 12 ton :

Wyszczególnienie
Stawka zł
Rok produkcji
Do 2003 roku od 2004 roku
A/1 powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie /z katalizatorem/
550,00 –600 propozycje
500,00 – 550
A/2 powyżej3,5 t do 5,5 t włącznie /bez katalizatora/
600,00 - 650
550,00 – 600
B/1 powyżej 5,5 t do 9 t włącznie /z katalizatorem/
1000,00 – 1050
900,00 - 1000
B/2 powyżej 5,5 t do 9t włącznie /bez katalizatora/
1100,00
1000,00 – 1050
C/1 powyżej 9 t a poniżej 12 t /z katalizatorem/
1200,00 – 1250
1000,00 – 1100
C/2 powyżej 9 t a poniżej 12 t /bez katalizatora/
1200,00 - 1300
1100,00 – 1150

2.Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoznaczne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
2 osie
900,00
1 650,00
3 osie
1 300,00
2 000,00
4 osie i więcej
2 000,00
2 500,00

3.Ciągniki siodłowe i balastowe :

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespoły pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton
Rok produkcji
Do 2003
Od 2004
A/ z katalizatorem
1 200-1300
900-1000
B/ bez katalizatora
1 300-1500
950-1100
4.Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa /w t/
Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Do 36 t włącznie – 2 osie
1 650,00 –1800
1 900,00-1950
Powyżej 36 t – 2 osie
1 850,00 – 2000
2 500,00
Do 36 t włącznie 3 osie
1 200,00 – 1400
1 600,00
Powyżej 36 t – 3 osie
2 200,00 - 2300
2 500,00


5.Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Stawka zł.
Rok produkcji
Do 2003r.
Od 2004r.
1 100
propozycje 1200
1000
1100

6.Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa-pojazd silnikowy/w tonach
Oś jezdna/osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
A/ do 36 ton
1 oś
2 osie
3 osie

1000- 1100
1200 –1300 propozycje
1400

1100-1200
1500
1550
B/ powyżej 36 ton
1 oś
2 osie
3 osie
1600
1 400-1500
1 300- 1400
1700
1 700
1 800-1900

7.Autobusy bez katalizatora :

Wyszczególnienie
Rok produkcji

Do 2003
Od 2004
A/ do 15 miejsc
1100-1200
900 -1000
B/ od 15 miejsc i mniej niż 30 miejsc
1 400-1500
1100 -1200
C/ równej lub wyższej niż 30 miejsc
1 850-1900
1 650 -1700

1.Autobusy z katalizatorem.

Wyszczególnienie
Rok produkcji
Do 2003
Od 2004
A/ do 15 miejsc
1100
900
B/ od 15 i mniej niż 30 miejsc
1 300 – 1400
1 100 –1200
C/ równej lub wyższej niż 30 miejsc
1 750 - 1800
1 320 – 1400

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 1176
12 marca 2008 23:04 (Paweł Grudowski) - Utworzenie dokumentu