Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Bobrowniki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.ugbobrowniki.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2010-08-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Dawid Prykowski , adres e-mail: it@ugbobrowniki.pl , telefon: 542305144.

Informacja zwrotna

Podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dodatkowe informacje

Jeszcze większa dostepność

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA”

Deklaracja poprawy dostępności

„Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych”,

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2020 08:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Prykowski
Ilość wyświetleń: 35
21 września 2020 08:10 (Dawid Prykowski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
21 września 2020 08:09 (Dawid Prykowski) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
21 września 2020 08:07 (Dawid Prykowski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.