Projekty uchwał Rady

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie rozwoju miejscowości Bobrowniki

PROJEKT
U C H W A Ł A IX/...../2007
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia ...........2007 roku

Zmieniająca uchwałę Nr XVII/104/2005 Rady Gminy Bobrowniki w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju miejscowości Bobrowniki na lata 2005 – 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/104/2005 Rady Gminy Bobrowniki w sprawie Zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Bobrowniki na lata 2005 – 2013 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Bobrowniki
Z dnia ..................

W Planie rozwoju miejscowości Bobrowniki na lata 2005 – 2013 wprowadza się następujące zmiany:
1. W Rozdziale V – Planowanie krótkoterminowe punkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach
1)Budowa boiska wielofunkcyjnego, w którego skład wchodzą:
- boisko do piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach
2200x4400cm,
- dwa boiska do koszykówki o wymiarach 1700x2800cm (wpisane w boisko
do piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej ),
- dwa boiska do siatkówki o wymiarach 1300x2400cm (wpisane w boiska
do koszykówki)

- Kosztorys planowanego przedsięwzięcia;
Szacunkowy koszt realizacji niniejszego projektu - 490 874,95 zł. brutto.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:
Zadanie planowane jest do realizacji w okresie od IV kwartału 2007r. do 30.05.2008r.

2)Budowa boiska do piłki nożnej .
- boisko do piłki nożnej stanowi prostokąt długości 66m i szerokości 34m.
Nawierzchnia z trawy sztucznej.

- Kosztorys planowanego przedsięwzięcia;
Szacunkowy koszt realizacji niniejszego projektu – 931 600,00 zł. brutto.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:
Zadanie planowane jest do realizacji na lata 2008 – 2009.

3)Budowa bieżni prostej o długości 60m, skoczni do skoku niniejszego dal oraz zagospodarowanie terenu przy boiskach poprzez nasadzenie zieleni, wykonanie dróg pieszych (chodniki).

- Kosztorys planowanego przedsięwzięcia;
Szacunkowy koszt realizacji niniejszego projektu – 200 000,00 zł. brutto.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:
Zadanie planowane jest do realizacji na lata 2008 – 2009.

Realizacja niniejszego projektu ma na celu nie tylko propagowanie sportu wśród młodzieży szkolnej, ale również skłanianie pozostałych mieszkańców do aktywnego wypoczynku.
Wybudowane obiekty będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców miejscowości Bobrowniki. Planuje się tam organizowanie różnego rodzaju rozgrywek sportowych oraz imprez kulturalnych, w tym masowych, takich jak dożynki i festyny. Ponadto boisko będzie służyło młodzieży szkolnej.
Finansowanie Projektu ma się odbywać na zasadach określonych przez Sektorowy Program Operacyjny – Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.
Przed wejściem na teren boisk będzie usytuowana tablica z Regulaminem korzystania z w/w obiektów”

2.W Rozdziale VI – Planowanie długoterminowe:
- punkt 1 – Zagospodarowanie terenów wokół ruin zamku w Bobrownikach w pozycji Kosztorys przedsięwzięcia otrzymuje brzmienie:
„Szacunkowy koszt planowanego przedsięwzięcia – 2 000 000,00 zł.
Zadanie planowane jest do realizacji na lata 2008 – 2010”

- punkt 2 – Budowa parkingów w miejscowości Bobrowniki w pozycji – Kosztorys przedsięwzięcia otrzymuje brzmienie „Szacunkowy koszt planowanego przedsięwzięcia – 150 000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji na lata 2009 – 2010”

- punkt 3 – Budowa ścieżek rowerowych w pozycji Kosztorys przedsięwzięcia otrzymuje brzmienie ” Szacunkowy koszt planowanego przedsięwzięcia – 100 000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji na lata 2008 – 2010” .

- punkt 4 – Modernizacja chodników w centrum miejscowości Bobrowniki oraz na istniejących osiedlach mieszkaniowych w pozycji – Kosztorys przedsięwzięcia otrzymuje brzmienie „ Szacunkowy koszt zadania – 400 000,00zł”.

- dodaje się punkt 5, który otrzymuje brzmienie: „ Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrownikach w komputery i meble.
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia – 20 000,00zł. Zadanie planowane jest do realizacji na lata 2008 – 2010”.

- dodaje się punkt 6, który otrzymuje brzmienie: „Rozbudowa istniejącego budynku OSP w miejscowości Bobrowniki z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia – 500 000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji na lata 2008 – 2010.”
Zagospodarowanie terenów wokół ruin zamku w Bobrownikach
Zadanie będzie obejmowało kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół runin zamku. W ramach projektu planuje się urządzenie terenów zielonych, a w tym nawiezienie ziemi, posianie trawy, posadzenie drzew i krzewów. Ponadto przewiduje się ułożenie chodników i wykonanie ścieżek spacerowych.
Szansą dla rozwoju miejscowości jest wzrost znaczenia turystyki. Dlatego miejscowa społeczność uznała, że należy zadbać o walory przyrodnicze i historyczne wsi, a w szczególności najcenniejsze – XIV-wieczne ruiny zamku, które mogą stać się atrakcją turystyczną, jednak wymagają pewnych nakładów finansowych.
Finansowanie Projektu ma się odbywać na zasadach określonych przez Sektorowy Program Operacyjny – Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

Kosztorys przedsięwzięcia:
Koszt realizacji niniejszego Projektu – do oszacowania
Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:
Zadanie planowane jest do realizacji w 2008 r.

1.Budowa parkingów w miejscowości Bobrowniki
W ramach niniejszego zadania planuje się budowę parkingu w okolicy kościoła oraz parkingu w centrum miejscowości (przy barze). Remonty mają obejmować położenie kostki polbrukowej oraz zagospodarowanie terenów zielonych wokół parkingów – w tym posadzenie drzew. Realizacja tego zadania ma na celu zwiększenie ilości miejsc parkingowych, z uwagi na coraz większą liczbę użytkowników dróg, zarówno ze względu na rozwój motoryzacji, jak i wzrost zainteresowania walorami turystycznymi osób spoza miejscowości. Ponadto zadanie poprawi wygląd wsi oraz zwiększy powierzchnie terenów zielonych.
Kosztorys przedsięwzięcia:
Szacunkowy koszt realizacji zadania – do ustalenia.
Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:
Termin realizacji zadania: 2008 – 2009 rok.
2.Budowa ścieżek rowerowych
Zadanie to polegać ma na wytyczeniu i utwardzeniu ścieżek, przebiegających wzdłuż najbardziej ruchliwych dróg, z których będą mogli korzystać rowerzyści oraz piesi. Inwestycja ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach oraz wzrost atrakcyjności turystycznej wsi.
Realizacja niniejszego zadania w przyszłości jest niezbędna z uwagi na ciągle rosnące zainteresowanie walorami turystycznymi miejscowości. Ścieżki rowerowe pozwolą na swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych i rowerzystów, zwłaszcza wzdłuż ulic o dużym natężeniu ruchu pojazdów. Ponadto takie rozwiązanie jest przyjęte jako alternatywa dla budowy chodnika.
Kosztorys przedsięwzięcia:
Termin realizacji zadania – rok 2009 – 2010.
Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:
Szacunkowy koszt realizacji zadania – do ustalenia.
3.Modernizacja chodników w centrum Bobrowniki oraz na istniejących osiedlach mieszkaniowych
Zadanie będzie polegało na wymianie nawierzchni chodników – starych, popękanych płyt, na estetyczną kostkę polbrukową oraz ustawieniu nowych krawężników.
Planowany do realizacji projekt jest odpowiedzią na liczne postulaty mieszkańców, odnośnie poprawy estetyki Bobrownik, które nie tylko są siedzibą urzędów i placówek oświatowych, ale także centrum kulturalnym gminy.
Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:
Zadanie, z uwagi na wysokie koszty realizacji, będzie wdrażane etapami, w latach 2010 – 2013.
Kosztorys przedsięwzięcia:
Szacunkowy koszt zadania – do ustalenia.
I.Zarządzanie
Za wdrażanie Planu Rozwoju Miejscowości Bobrowniki odpowiedzialny będzie sołtys.
Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 1471
12 marca 2008 23:04 (Paweł Grudowski) - Utworzenie dokumentu