Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Brzustowa oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Brzustowa oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych” . Zgodnie z treścią art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U....

Wójt Gminy Bobrowniki ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie "dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Brzustowa oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych"

GMINA BOBROWNIKI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Sprawa Nr- UG-341/1/08 Przedmiot...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy

Bobrowniki: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 - szt. 1 Numer ogłoszenia: 216553 - 2007; data zamieszczenia: 08.11.2007 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napedem 4x2 dla OSP w Bobrownikach".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x2 dla OSP w Bobrownikach” . Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn.zm.), Zamawiający informuje, że wybrano...

Przetarg na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 szt 1

UG 341/9/2007 Bobrowniki dn. 2007-10-19 Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrownikach Plac Wolności 4 87-617 Bobrowniki Tel. 0 604 12 17 22; 054 251 49 02 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 , szt - 1. 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Zarząd Ochotniczej...

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 szt 1.

UG 341/8/2007 Bobrowniki dn. 2007-10-10 Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrownikach Plac Wolności 4 87-617 Bobrowniki Tel. 0 604 12 17 22; 054 251 49 02 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 , szt - 1. 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Zarząd Ochotniczej...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę średniego ....

Bobrowniki, dnia 14.09.2007r. UG 41/7/2007 Dotyczy: ogłoszonego przetargu (Nr ogłoszenia 158390 z dnia 05.09.2007r.) na dostawę średniego samochodu ratowniczo gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tekst je ...

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 , szt - 1. 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach Plac Wolności 4 87-617 Bobrowniki www.ugbobrowniki.pl wojt@ugbobrowniki.pl Godziny urzędowania 8.00 - 15:00 Kontakt...

Modernizacja drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bobrowniki-Bobrownickie Pole - II etap na odcinku od km 0+500 do km 1+700

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 4200m2, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 100 kg/m2. Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa, sposób wbudowania mechaniczny.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę średniego.....

Bobrowniki, dnia 03.08.2007r. 341/5/2007 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zawiadamiam, że Zamawiający decyzją z dnia 03 sierpnia...