Przetargi - archiwum

Wójt Gminy Bobrowniki ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie "dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Brzustowa oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych"

GMINA BOBROWNIKI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004R.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Sprawa Nr- UG-341/1/08

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie:
„Dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Brzustowa oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych”
Kod wg CPV: 74.23.22.20-2, 74.27.40.00-0,Bobrowniki, dnia 10.01.2008r.
ZATWIERDZAM : ..................................................................
(podpis i pieczątka zatwierdzającego)


ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA


I. Zaproszenie do przetargu
II.Instrukcja dla wykonawców
III.Wzór umowy
IV.Oferta przetargowa z załącznikami
V.Opis przedmiotu zamówienia


I. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający : Gmina Bobrowniki
adres: 87 – 617 Bobrowniki ul. Nieszawska 10; województwo: kujawsko-pomorskie; powiat: lipnowski
zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na opracowanie :
„Dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Brzustowa oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych”
wykonawców, którzy spełniają określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania i posiadają odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje na wykonanie robót.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na zasadach określonych
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655),


II. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Gmina Bobrowniki zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie :
„Dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Brzustowa oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych”


I. ZAMAWIAJĄCY :
Zamawiający : Gmina Bobrowniki
adres: 87 – 617 Bobrowniki
ul. Nieszawska 10

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części V opracowania.

IV. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

V. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

VI. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

VII. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ UZUPELNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji zamówienia: 31 lipca 2008 roku.

IX. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 ustawy pzp, niniejszej specyfikacji i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. ;
a)wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat (licząc od dnia otwarcia ofert) zrealizował co najmniej trzy zamówienie o podobnym rodzaju i wartości , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to z tego okresu .
Za zamówienia o podobnym rodzaju Zamawiający uzna :
opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ilości minimum 5 km.
Należyte wykonanie zamówienia musi być potwierdzone referencjami inwestorów.
b)wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby posiadające niezbędne uprawnienia i kwalifikacje w branży budowlanej należące do Izby Inżynierów Budownictwa
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ,
a) posiadają środki obrotowe i zdolność kredytową pozwalającą na realizację zamówienia .
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia .


Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

X. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawcy dla potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków złożą następujące dokumenty i wypełnione formularze:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3. oświadczenie ,że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp - zgodnie z załącznikiem Nr1;
4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych
przez nich czynności oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych prawem
uprawnień niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z zaświadczeniem o wpisie do
odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa - zgodnie z załącznikiem Nr2;
5. wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat, odpowiadających swoim rodzajem i
wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, oraz dokumenty potwierdzające, że
usługi te zostały wykonane należycie (referencje ) – zgodnie z form. Nr 3.
6. oświadczenie o procentowym zaangażowaniu wykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia - zgodnie z załącznikiem Nr 4
7. informacje o podwykonawcach - zgodnie z załącznikiem Nr 4a (Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę nazwy firmy podwykonawcy oraz podanie zakresu robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę) .
8. informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych i zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięce przed upływem terminu składania ofert - zgodnie z załącznikiem Nr 5 wraz z dowodami: ;

Przy ocenie spełnienia warunków udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie oferty konsorcjum.

Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów, o których mowa w :
1) pkt. X 1, 2 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp.
XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW

Wszelkie oświad­czenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje prze­kazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić
wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego
na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania,
oraz na stronie internetowej .
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie
wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia, oraz na stronie internetowej.
Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich
wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej.

XII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną przez zamawiającego do kontaktu z oferentami jest;
Leszek Poliwko – pracownik Urzędu Gminy w Bobrownikach, ul. Nieszawska 10 tel : 054 2514903 ; fax; 054 2514901 ,

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Nie dotyczy.


XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą do dnia podpisania umowy
jednak nie dłużej niż przez okres 30 dni.
W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
2) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3) Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej wykonawców
pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące warunki:
a) wykonawcy przedłożą wraz z ofertą umowę przewidującą sposób ich współdziałania,
zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich oraz sposób odpowiedzialności;
b) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców
oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1
i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
c) w przypadku warunku wymaganego doświadczenia (zrealizowanie w ostatnich 3 latach
zamówienia o podobnym zakresie i wartości jak w niniejszym postępowaniu) każdy
z wykonawców musi udokumentować doświadczenie w wykonywaniu robót
powierzonych mu do wykonania;
d) potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie wykonawców w sumie
musi spełniać wymagane warunki;
e) w przypadku warunku posiadania pracowników zdolnych do wykonania zamówienia
wykonawcy w sumie muszą spełniać wymagane warunki;
f) oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich
wykonawców występujących wspólnie;
g) wykonawcy współpracujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie
jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczyć lidera), a jego upoważnienie musi być
udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych
przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców;
h) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą
występującym jako reprezentant pozostałych (liderem);

4) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5) Oferta powinna być napisana na załączonym formularzu w języku polskim na maszynie
do pisania lub inną trwałą i czytelną techniką, oraz podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
Każda zapisana strona (kartka) oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.

6) Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
- wypełniony formularz ofertowy wg załączonego druku, do którego należy
załączyć wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami punktu X instrukcji dla
wykonawców ( część II)
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii.
W przypadku, gdy wykonawca, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (upoważnionego przedstawiciela). Poświadczenie za zgodność winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikacje podpisu np. wraz z imienną pieczątką.
Wszystkie kartki oferty winny być ponumerowane, ułożone w kolejności
wg podanego wyżej wykazu i spięte w sposób trwały w jedną całość.

XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w 2-ch kopertach w siedzibie: Urzędu Gminy , 87 - 617 Bobrowniki,
ul. Nieszawska 10, pokój Nr 21 do dnia 24.01.2008r. do godz. 10,00.

Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą wykonawcy należy zaadresować :
Urząd Gminy Bobrowniki
87 – 617 Bobrowniki,
ul. Nieszawska 10,

Oferta w postępowaniu na opracowanie :
„Dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Brzustowa oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych”
„Nie otwierać przed dniem 24.01.2008. godz.10,10”

Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres wykonawcy.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z w/w opisem ponosi wykonawca.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad
jak składana oferta tj. w 2-ch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej) odpowiednio
oznakowanych z dopiskiem ZMIANA.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia ( wg takich samych zasad jak wprowadzenie
zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie WYCOFANIE.
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu
poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami;
koperty wewnętrzne wycofywanych ofert nie będą otwierane.
Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2008r. o godz.10,10 w Urzędzie Gminy Bobrowniki,
ul. Nieszawska 10 – świetlica.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert zamawiający prześle
informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po otwarciu każdej koperty zostaną podane do wiadomości zebranych: nazwa i adres oferenta, cena ofertowa, warunki płatności, termin wykonania.


XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY NFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

1.Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich.
2.Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie obowiązki Wykonawcy i koszty, które będzie musiał ponieść w celu kompleksowego wykonania zamówienia.
3. Cena ofertowa musi obejmować podatek od towarów i usług VAT
4 . Cena oferty ma być wyznaczona z dokładnością do jednego grosza.
5. Cena wykonania 1 km projektu sieci wodociągowej i cena 1 przyłącza
6. Cena wykonania pomiarów geodezyjnych; w ofercie należy podać wartość 1ha .

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, ZNACZENIE KRYTERIÓW, SPOSÓB OCENY OFERT

1.Komisja dokona sprawdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymaganych warunków określonych w pkt X SIWZ. W przypadku ich nie spełnienia wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
2.W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca składa wyjaśnienia na piśmie.
3.Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób przewidziany w art. 88 ustawy - Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
4.Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach, o których mowa w art. 89 ustawy.

Zakwalifikowane oferty ( spełniające wszystkie wymogi formalne oraz minimalne kryteria kwalifikacyjne) będą oceniane według jedynego kryterium ;C E N A.
Oferta o najniższej cenie otrzymuje 100 punktów.
Pozostałe oferty o wyższych cenach porównywane są do oferty o najniższej cenie.
Cenę najniższej oferty dzieli się przez cenę badanej oferty. Uzyskany współczynnik mnoży się przez 100 punktów i zaokrągla do dwóch miejsc po przecinku.

Otrzymujemy w ten sposób ocenę punktową badanej oferty.
O wyborze oferty najkorzystniejszej, z podaniem nazwy i adresu wybranego wykonawcy, uzasadnieniem wyboru, zamawiający powiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.


XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
Przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia (w przypadku wybrania oferty wspólnej) Zamawiający będzie żądał przedłożenia umowy konsorcjum, zawierającej, co najmniej:
- zobowiązania do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia
- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy
- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia
Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą , z zastrzeżeniem że umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą jeżeli zamawiający przekazał wykonawcy informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nie jest wymagane

XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY

Wykonawca jest obowiązany zapoznać się z treścią umowy

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy
2.Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP
3.Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy można wnieść protest do zamawiającego.
4.Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia i tylko przed zawarciem umowy.
5.Protest dotyczący treści ogłoszenia i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej zamawiającego.
6.Kopię wniesionego protestu Zamawiający przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ zamieszcza go również na stronie internetowej, na której jest udostępniana SIWZ, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu
7.Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania do wzięcia udziału.
8.Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:
a)treści ogłoszenia
b)postanowień SIWZ
c)wykluczenia wykonawcy z postępowania, odrzucenia oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty
w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.
Brak rozpatrzenia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.
9. Szczegółowe warunki protestów, odwołań i skargi określa Dział VI ustawy p.z.p .

XXIII. Postanowienia końcowe.
Zasady udostępniania dokumentów.
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokółu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokółu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
Udostępnianie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
- zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
- zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty
- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego i w czasie godzin jego urzędowania

W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją ma zastosowanie ustawa – prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.III. WZÓR UMOWYWZÓR

UMOWA ........./2008

Zawarta w dniu ................................... w ....................................
pomiędzy Gminą Bobrowniki reprezentowaną przez :

1.Wójta Gminy – Tadeusza Grzegorzewskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pawła Grudowskiego
zwaną dalej Zamawiającym, a
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:

1....................................................................................................................................
2....................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą,
została zawarta umowa następującej treści:
§ 1
1. Na podstawie przetargu rozstrzygniętego w dniu .............................. Wykonawca
zobowiązuje się do opracowania.:
„Dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Brzustowa oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych”
2. Szczegółowy zakres opracowania stanowiącego przedmiot umowy obejmuje wykonanie;:

2.1 Pomiarów sytuacyjno – wysokościowych w skali 1: 1000 trasa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i opracowanie map do celów projektowych.
Opracowane mapy winny być kompletne pod względem formalno – prawnym ,dostosowane do obowiązujących przepisów , norm i wytycznych , uzgodnione z właściwymi jednostkami

2.2 Dokumentację należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) i powinna obejmować:

a) projekt budowlany ( 4egz.),
b) instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( 4egz..)
c) projekt wykonawczy (4 egz..)
d) przedmiar robót ( 4 egz.) w rozbiciu na poszczególne średnice (np. φ 90 mm– cały proces technologiczny tj. wykopy, ułożenie rurociągu, uzbrojenie, próby szczelności zasypanie – itd.)
Przejścia przez przeszkody przedmiarować oddzielnie przy każdej średnicy.
Przedmiar robót powinien zawierać:
- zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych ( przez pojęcie robót
podstawowych należy rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem liczby i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót) w kolejności technologicznej ich wykonania
- szczegółowy opis tych robót lub wskazanie, gdzie ten szczegółowy opis się znajduje
- wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
- wyliczenie i zestawienie liczby jednostek podstawowych
Dla każdej pozycji przedmiaru należy podać:
1) numer pozycji przedmiaru
2) kod pozycji przedmiaru
3) numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru
4) nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenie jednostek miary dla pozycji przedmiarowej
5) jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru
6) liczba jednostek miary pozycji przedmiaru
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ( przez które należy rozumieć opracowania zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości robot, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru ( 2 egz.)
f) kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (2 egz.),
g) materiały do wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego ( 3 egz.)
h) uzgodnienia niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę.

Opracowania wymienione w punkcie 2.2 lit. a, b, c, d, e, – na nośniku elektronicznym.

3.Poszczególne elementy opracowania wymienione w punkcie 2 § 1 zostaną wykonane
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i ustaleniami
Zamawiającego wymienionymi w specyfikacji do przetargu.

4.Prace projektowe objęte umową zostaną wykonane wyłącznie przez osoby posiadające
uprawnienia do projektowania w zakresie objętym umową, zgodnie z ustawą z dnia
7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r , Nr 207, poz. 2016 z późn. zm. )
udokumentowane w sposób określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompletne opracowania stanowiące przedmiot
przetargu i wymienione w § 1 elementy wraz z wymaganymi uzgodnieniami
w terminie do 31 lipca 2008 roku.
2. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach które mogą spowodować:
a) niedotrzymanie terminu umownego
b) konieczności zmiany zakresu opracowania
c) zmianę kosztów, które Zamawiający będzie musiał ponieść z tytułu spraw terenowo-prawnych

§ 3

1. Szczegółowe rozwiązania Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w formie spisanego i zatwierdzonego protokółu uzgodnień
2. Wykonawca uzgodni z właścicielami poszczególnych nieruchomości zajęcie gruntu pod inwestycję w formie pisemnej.
3.Na podstawie otrzymanych od Zamawiającego dokumentów Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i dostarczenia Zamawiającemu materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z wykazem właścicieli działek przez które będzie przebiegać projektowana inwestycja w terminie do .......................................................................
4.Zamawiający dostarczy Wykonawcy prawomocną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie do ............................................

§ 4

1. Wykonawca odpowiada za kompletność dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, jej zgodność z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.
2. Dokumentację stanowiącą przedmiot umowy, zgłoszoną do odbioru, Wykonawca zaopatrzy w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, kompletna z punktu widzenia celu, którym ma służyć.
3.Wykonaną przez siebie dokumentację stanowiącą przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego bez naliczania dodatkowych kosztów.

§ 5

Wynagrodzenie za prace stanowiące przedmiot umowy określone na podstawie przeprowadzonego i rozstrzygniętego przetargu wynosi:
....................................................zł. (słownie:.................................................) w tym podatek VAT .......% w wysokości ...........................zł. (słownie:..................................) i zostało wyliczone na podstawie następujących cen jednostkowych:

- za 1 km projektowanej sieci wodociągowej …….…………………PLN
- za zaprojektowanie 1 przyłącza .....................................PLN
- za 1 ha wykonania pomiarów wraz z mapami do celów projektowych ….……………………PLN
Powyższe ceny obejmują podatek VAT, koszty wymaganych uzgodnień i wypisów geodezyjnych działek .
Ostateczne wynagrodzenie za przedmiot umowy zostanie ustalone na podstawie faktycznie wykonanego zakresu w oparciu o podane wyżej ceny jednostkowe.
§ 6


Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacona Wykonawcy przez Zamawiającego po wykonaniu zamówienia w terminie 21dni od daty dostarczenia faktury.

§ 7

1.Strony postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne w następujących wypadkach i w wysokościach.
1) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego określonego w § 5 Ponadto Zamawiający zapłaci należne wynagrodzenie wynikające z zaawansowania prac projektowych na dzień przerwania tych prac.
2) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 za każdy dzień zwłoki,
b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody bez utraconego zysku.
3. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od daty powiadomienia.

§ 8

1. Nie wywiązanie się Zamawiającego ze zobowiązań wymienionych w § 3 umowy w stosunku do Wykonawcy w ustalonym terminie daje prawo Wykonawcy o wystąpienie do Zamawiającego z aneksem o przedłużenie umownego terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni opóźnienia zobowiązań Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.
2. Za opóźnienie w terminie realizacji przez Zamawiającego należnej Wykonawcy zapłaty, ma on prawo naliczyć Zamawiającemu należne odsetki.

§ 9
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszystkich zauważonych błędów w dokumentacji wynikających z winy Wykonawcy niezwłocznie po ich zauważeniu przez Zamawiającego .

§ 10

1. Wykonawca do kierowania pracami projektowymi wyznacza
....................................................................................................................................
2. Zamawiający jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych wyznacza:
...........................................................................................................................................

§ 11

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.
2. Nieważna jest zmiana postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 12

1.Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego regulujących umowę o dzieło, może odstąpić od umowy jeżeli:
a) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
b) Wykonawca nie podjął realizacji przedmiotu umowy w ciągu jednego miesiąca od daty podpisania umowy lub przerwał prace projektowe na okres dłuższy od jednego miesiąca
c) Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne a w szczególności po upływie dwóch miesięcy od daty zawarci umowy nie wykazał odpowiedniego zaawansowania prac określonego w § 1
d) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu przekształcenia
2. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych
w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Bez zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie nie można przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy w tym również odszkodowawczych i odsetkowych .
§ 14

1. Wykonawca zachowuje prawa autorskie do opracowanej przez siebie dokumentacji technicznej. Zamawiający będzie miał prawo do jego używania i sporządzania kopii jedynie przy robotach objętych niniejszą dokumentacją i w celu, do którego jest ono przeznaczone i nie będzie on musiał uzyskiwać zezwolenia Wykonawcy na sporządzenie kopii do takiego użytku.
2. Wykonawca zapewnia nadzór autorski w czasie trwania robót realizowanych na podstawie dokumentacji technicznej w zakresie zgodnym z ustawą Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy obowiązujących ustaw i rozporządzeń.
4. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.
5. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy
w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.
6. Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia w terminie o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może zwrócić się do sądu powszechnego.

§ 15

Załączniki do niniejszej umowy stanowiące jej integralną część:
a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia
b) oferta przetargowa
§ 16

Umowę niniejszą sporządzono w 2egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.


ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

IV. OFERTA PRZETARGOWAForm. Nr 1
Nazwa Wykonawcy:
............................................................. ..........................................................
............................................................. (miejscowość i data)
.............................................................
OFERTA WYKONAWCY
Do :
Gmina Bobrowniki
ul. Nieszawska 10
87 - 617 Bobrowniki

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie :
„Dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz brzostowa przyłączami dla wsi Brzustowa oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych”
zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ:
1/ Oferujemy wykonanie prac projektowych, będących przedmiotem zamówienia za cenę brutto:
..........................................................zł, słownie zł: .............................................................…………
……………………………………………………………………………………………………….,
w tym VAT ............%...................zł, słownie zł: ...............................................................................
Ceny jednostkowe poszczególnych elementów projektu
- 1 km projektowanej sieci wodociągowej ……………………………………PLN
- 1 szt. zaprojektowanego przyłącza ........................................................PLN
- 1 ha pomiarów wraz z mapą ……………………………………PLN
Powyższe ceny obejmują podatek VAT, koszty wymaganych uzgodnień i wypisów geodezyjnych działek.
2/ Prace projektowe stanowiące przedmiot zamówienia łącznie z kpl. koniecznych uzgodnień potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę wykonamy w terminie do dnia: ...........................
3/ Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
(w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki
w niej zawarte.
…................................................
(podpis osoby upoważnionej)

-2-
4/ Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ
5/ Prace projektowe objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami*
5.1. Następujące prace projektowe zamierzamy zlecić podwykonawcom*
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
6/ W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7/ Oferta złożona została na ................... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr .............. do nr ............... .
10/ Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty**:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................
(podpis osoby upoważnionej)


Uwaga:
* Niepotrzebne skreślić
** Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie to muszą być one poświadczone przez wykonawcę
za zgodność z oryginałemZał. Nr 1
pieczęć oferenta

O Ś W I A D C Z E N I E


Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne .na .........................................................
.................................................................................................................................. oświadczam, że
spełniam wymagania art.. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007r,Nr 223, poz. 1655).
1.posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2.posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
3.znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4.nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mówi art. 24:
1.„Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1)wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nie należycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
2)wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono
3)wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek, na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4)osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
5)spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
6)spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
7)spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
8)osoby prawne, których urzędującego członka zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
9)Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10)Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3
2.z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy;
1)wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów.
2)Złożyli nieprawidłowe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

.................................... dnia ..................... .......................................................................
( podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Zał. Nr 2
…………………………..

Pieczęć oferenta

Potencjał kadrowy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem następujących osób:

L.p

Imię i nazwisko
Rola w realizacji zamówienia

Wykształcenie,
Uprawnienia budowlane, doświadczenie w podobnych robotach
1
2
3
4

UWAGA!
1.W zestawieniu należy uwzględnić osoby, które będą odpowiedzialne za realizację niniejszego zamówienia - personel kierowniczy.
2.W kolumnie 4 wpisać wykształcenie, nr i zakres posiadanych uprawnień, lata pracy na zajmowanych stanowiskach oraz załączyć kopie uprawnień budowlanych wymienionych w kolumnie 4 zaświadczenie o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa.................................................., dn. ........................ ...............................................................
pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela
Zał. Nr 3
......................................
Pieczęć Oferenta
Doświadczenie wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat następujące zamówienia:


Nazwa, rodzaj i zakres zamówienia
(robót)*

Wartość zamówienia, za które wykonawca odpowiadał
Czas realizacji
Nazwa i adres Zamawiającego

początek

koniec
1
2
3
4
5

*Uwaga: prosimy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane z należytą starannością – referencje, świadectwa
................................., dn. ....................
.................................................................
pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela

Zał. Nr 4
............................................
pieczęć oferenta

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na ........................................ ....................................................................................................................................................... oświadczam, że wykonam zamówienie samodzielnie w ................. % wartości zamówienia..


.........................................., dn. ..................... ...... ........................................................................
( podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)Zał. Nr 4a
pieczęć Oferenta

Propozycja zlecenia robót podwykonawcom

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na : …………………………………………………………….......................................................................
....................................................................................................................................................................
oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane przy pomocy niżej wymienionych podwykonawców:


L.p.

Rodzaj, zakres i wartość robót, które maja zostać podzlecone


Wartość robót podzleconych w % ceny oferty

Nazwa i dane dotyczące podwykonawcy

Doświadczenie podwykonawcy
w podobnej pracy
Wykształcenie/
uprawnienia*

Zobowiązanie do współpracy (podpis podwykonawcy/osoby wskazanej w kol. nr 5

1
2
3
4
5
6UWAGA!
1.W kolumnie 2 wpisać zakres i wartość prac przewidzianych do wykonania przez podwykonawców (powierzone funkcje)*
2.W kolumnie 5 wpisać doświadczenie podwykonawcy w okresie ostatnich 5 lat (roboty budowlane lub 3 lat (dostawy, usługi) w realizacji zamówień wskazanych w kol. 3 oraz załączyć kopie uprawnień budowlanych i zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa;
3.w przypadku podwykonawców (osób nie będących pracownikami oferenta zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę)* konieczne jest zobowiązanie do współpracy (podpis w kolumnie nr 6) i załączenie umów o współpracę.
................................... dnia ........................... ..........................................................
podpis Wykonawcy

Zał. Nr 5

pieczęć wykonawcy


Informacja o sytuacji finansowejSkładając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :
…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie ww. zamówienia, przedkładam poniższe dane i dokumenty:


1.Wielkość posiadanych środków …....................................... zł
słownie ….........................................................................................................................
….......................................................................................................................................
potwierdzona informacją z banku* …..............................................................................
nazwa i adres banku
…...................................................................................................................................................................


2.Zdolność kredytowa Wykonawcy oraz wysokość dostępnego kredytu:
….............................................................................................................zł
słownie…..........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………….
potwierdzona informacją z banku* ….........................................................................…............................. …......................................................
data, podpis upoważnionego przedstawiciela


*Wymagane jest dołączenie zaświadczenia o posiadanych środkach finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy wystawione przez bank finansujący

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Opis przedmiotu zamówienia


1. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie :
Projektu budowy sieci wodociągowej dla wsi Brzustowa wraz z wykonaniem pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych w skali 1: 1000

Orientacyjny zakres projektu sieci wodociągowej przedstawia się następująco;
- sieć wodociągowa około 5 kilometrów
- przyłącza – 9 szt

Orientacyjny zakres pomiarów geodezyjnych:
- pomiar – około 50 ha

2. WYMAGANE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI:

2.1. Pomiary sytuacyjno – wysokościowych w skali 1: 1000 trasa sieci wodociągowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych.
Opracowane mapy winny być kompletne pod względem formalno – prawnym ,dostosowane do obowiązujących przepisów , norm i wytycznych , uzgodnione z właściwymi jednostkami

2.2 Dokumentację należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) i powinna obejmować:
a) projekt budowlany ( 4 egz.),
b) instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( 4 egz..)
c) projekt wykonawczy (4 egz..)
d) przedmiar robót (4 egz.) należy opracować w rozbiciu na poszczególne średnice - cały proces technologiczny tj. wykopy, ułożenie rurociągu, uzbrojenie, próby szczelności zasypanie –itd.)
Przejścia przez przeszkody przedmiarować oddzielnie przy każdej średnicy.

Przedmiar robót powinien zawierać:
- zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych ( przez pojęcie robót podstawowych należy rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem liczby i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót) w kolejności technologicznej ich wykonania
- szczegółowy opis tych robót lub wskazanie, gdzie ten szczegółowy opis się znajduje
- wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
- wyliczenie i zestawienie liczby jednostek podstawowych
Dla każdej pozycji przedmiaru należy podać:
1) numer pozycji przedmiaru
2) kod pozycji przedmiaru
3) numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru
4) nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenie jednostek miary dla pozycji przedmiarowej
5) jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru
6) liczba jednostek miary pozycji przedmiaru
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ( przez które należy rozumieć opracowania zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości robot, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru ( 2 egz.)
f) kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (2 egz.),
g) materiały do wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ( 3 egz.)
h) materiały do wystąpienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ( 3 egz.)
i) uzgodnienia niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę.

Opracowania wymienione w punkcie 2.2 lit. a, b, c, d, e, – na nośniku elektronicznym.


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 1795
05 marca 2008 00:39 (Paweł Grudowski) - Utworzenie dokumentu