Przetargi - archiwum

Przetarg na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 szt 1

UG 341/9/2007 Bobrowniki dn. 2007-10-19

Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrownikach
Plac Wolności 4
87-617 Bobrowniki
Tel. 0 604 12 17 22; 054 251 49 02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
z napędem 4x2 , szt - 1.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach
Plac Wolności 4
87-617 Bobrowniki
www.ugbobrowniki.pl
wojt@ugbobrowniki.pl
Godziny urzędowania 8.00 - 15:00
Kontakt : 0 604 12 17 22 fax.054 251 49 01

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: SIWZ można uzyskać drogą pocztową lub odebrać osobiście w pok. Nr 21 w Urzędzie Gminy w Bobrownikach ul. Nieszawska 10 lub na stronie internetowej www.ugbobrowniki.pl lub www.bip.bazagmin.pl/bobrowniki-kp/

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4X2 , szt -1 Kod CPV 34144210-3
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6) Termin wykonania zamówienia: do 14 grudnia 2007 roku


7) Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1)złożą oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych”;
2)złożą oświadczenie, iż nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych”;
3)złożą wymagane dokumenty potwierdzające treść złożonych oświadczeń;
4)spełnią wymagania techniczne określone w załączniku nr 2;
5)zapewnią minimum 24 miesięczny okres gwarancji;

8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie pobiera wadium
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.
Nazwa kryterium
Waga
Sposób punktowania
1
Cena
100 %
Ilość punktów = cena najniższa x 100%/cena badanej oferty

10) miejsce i termin składania ofert:
pokój nr 21, I piętro budynku Urzędu Gminy w Bobrownikach
ul. Nieszawska 10 ; 87-617 Bobrowniki
do dnia 26.10.2007 do godz. 11:00

11)miejsce i termin otwarcia ofert:
pokój Nr 21 w Urzędzie Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10
87-617 Bobrowniki
w dniu 2007-10-26 godz. 11:05
12) termin związania ofertą - okres 30 dni
13) Czy jest to umowa ramowa: Nie

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach

Bobrowniki 2007-10-19 Za Zarząd
Tadeusz Grzegorzewski
Prezes OSP Bobrowniki

Nr sprawy UG 341/9/2007
Bobrowniki dnia 19.10.2007

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Dotyczy zamówienia na:
„Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu
z napędem 4 x 2” szt1 .

Zamawiający: OSP Bobrowniki
Plac Wolności 4 ; 87-617 Bobrowniki

Rozdział I

1. OSP Bobrowniki , na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami) dalej określonej ustawą PZP, ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:
„Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu
z napędem 4 x 2”, szt 1 zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Oznaczenie według CPV – 34.14.42.10-3.
3. Wartość zamówienia: poniżej 137 000 EURO
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia – zgodnie ze specyfikacją techniczną dotyczącą wymogów dla samochodu będącego przedmiotem zamówienia - załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ.
5. Termin realizacji zamówienia – do 14 grudnia 2007 roku.
Rozdział II
Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie będzie pobierał opłat za wydaną SIWZ.

Rozdział III

Warunki udziału w postępowaniu:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1. ustawy, tj., którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 1 na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, o których mowa
w Rozdziale IV SIWZ.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne warunki.
Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub
z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki określone w pkt 1 to, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4 ustawy PZP, Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ustawy PZP.

Rozdział IV
Sposób przygotowania oferty:
Oferta musi zostać przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ oraz zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Wypełnioną przez Wykonawcę Specyfikację Techniczną (załącznik nr 1 do SIWZ),
2. Wypełniony Formularz ofertowy stanowiący (załącznik nr 2 do SIWZ),
3. Oświadczenie, iż Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienia publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP (załącznik nr 4 do SIWZ),
4. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy PZP, należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy minimum do wysokości kwoty 350 000 PLN. Informacja wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia.
Świadectwo dopuszczenia CNBOP na oferowany pojazd (w przypadku, gdy oferowany pojazd nie uzyskał jeszcze wymaganego dokumentu, Zamawiający dopuszcza dostarczenie Świadectwa dopuszczenia niezwłocznie po jego otrzymaniu).
Wyciąg ze świadectwa homologacji typu podwozia.


Rozdział V

Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Dzień upływu terminu składania ofert rozpoczyna bieg terminu związania ofertą.

Rozdział VI
Cena
1. Cenę należy ustalić na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ,
2. Cenę należy podać zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ z podaniem ceny netto
i ceny uwzględniającej podatek od towarów i usług VAT,
3. Cena winna być wyrażona w złotych polskich,
4. W cenie należy uwzględnić stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) załącznik nr 3 poz. 129 pkt. 1,
5. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonywaniem zobowiązań wynikających z umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział VII

Wymagania formalno – prawne dotyczące ofert
1. Oferta winna być napisana w języku polskim na maszynie lub komputerze.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa), oraz oferty częściowej.
4. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, powinny być wypełnione przez Wykonawcę ściśle wg postanowień niniejszej specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.
5. W przypadku załączenia kopii dokumentów (zaświadczenia, uprawnienia, itp.) niezbędne jest ich potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania firmy. Wymagana jest pieczęć firmowa oraz imienna osoby potwierdzającej.
6. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.
7. W przypadku załączenia dokumentów w językach obcych, niezbędne jest dołączenie ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.
8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania firmy. Upoważnienie innych osób do dokonania tej czynności musi mieć formę pisemną i być dołączone do oferty.
9. Zaleca się aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte lub zszyte
w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty i miały ponumerowane strony,
10. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.
11. Stwierdzenie przez Zamawiającego faktu podania przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji istotnych dla postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania i odrzucenie oferty.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Rozdział VIII
Składanie ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu oznaczonym w następujący sposób: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 2”.
2. Ofertę należy złożyć w Urzędu Gminy w Bobrownikach ul. Nieszwaska 10 pierwsze piętro pokój nr 21 do 26 października 2007r. roku do godz. 11.00.
3. Oferty składane za pośrednictwem np. Poczty Polskiej należy przygotować w sposób określony w punkcie 1 i przesłać na adres zamawiającego: Urząd Gminy w Bobrownikach ul. Nieszawska 10 ; 87-617 Bobrowniki . Na opakowaniu należy podać adres Wykonawcy.
4. Decyduje data faktycznego wpływu/złożenia oferty do 26 października 2007 do godz.11.00, a nie data stempla pocztowego .
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną odesłane bez otwierania.
Rozdział IX
Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 października 2007 roku o godz. 11.05.
2. Miejsce otwarcia ofert: pokój nr 21 w Urzędzie Gminy Bobrowniki.
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. Zamawiający odczyta stan otwieranych ofert, nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę oferty i inne informacje zgodnie z art. 86 ust. 3 i 4 ustawy PZP.
4. Oferty złożone po ustalonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
5. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, wyklucza się:
a) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
j) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4;
k) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
l) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
m) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;
n) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
5. Ofertę Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania uznaje się za odrzuconą.

6. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli zaistnieje jakakolwiek okoliczność określona w art. 89 ust. 1 ustawy PZP.

Rozdział X
Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywanie oświadczeń i dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w godzinach 8.00 do 15.00
od poniedziałku do piątku, zostają wyznaczeni :
– w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Tadeusz Grzegorzewski ,
tel. +48 054 251 49 02 tel. kom. 604 121 722
– w sprawach dotyczących procedury postępowania: Leszek Poliwko
tel. +48 054 251 49 03 lub 0 603 324 558.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców wymagają formy pisemnej lub mogą być przekazywane faksem.( 054 251 49 01) lub poczta e-mail wojt@ugbobrowniki.pl.
3. Jeżeli strony porozumieją się w formie innej niż pisemna (fax), lub pocztą e-mail każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. UWAGA: wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i zapytania przekazane za pomocą faksu lub pocztą e-mail uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.
5. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli wniosek Wykonawcy wpłynie do Zamawiającego co najmniej 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także udostępni je na stronie internetowej www.ugbobrowniki.pl
6. Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia przed upływem terminu do składania ofert.
Rozdział XI
Modyfikacja lub wycofanie oferty
1. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia, przed wyznaczonym terminem składania ofert.
2. Powiadomienia o modyfikacji lub wycofaniu muszą być oznaczone odpowiednio:
„Modyfikacja” lub „Wycofanie”
3. Oferty wycofane zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania, nie wcześniej niż po terminie otwarcia ofert.
4. Żadna z ofert nie może być zmodyfikowana ani wycofana po upływie terminu składania ofert.
Rozdział XII
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena „C” - znaczenie kryterium - 100 %,
cena najniższa
wg wzoru C = -------------------- x 100 pkt x 100 % (znaczenie kryterium)
cena oceniana
Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie ta oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Rozdział XIII
Korekty oczywistych pomyłek
Zamawiający ma prawo do korekty pomyłek pisarskich i rachunkowych w tekście oferty. O dokonanej korekcie wszyscy Wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie.

Rozdział XIV
Wynik przetargu i warunki zawarcia umowy
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 1, również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bobrowniki.
3. Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia umowy (wzór załącznik nr 3 do SIWZ).
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
Rozdział XV
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

Rozdział XVII
Protest , odwołanie, skarga
W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego służą Wykonawcy środki odwoławcze przewidziane w art. 180 – 198 ustawy PZP.


____________________________________________________________
Załączniki do SIWZ:
● Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna
● Nr 2 – wzór oferty
● Nr 3 – wzór umowy
● Nr 4 – oświadczenie dot. art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP

Nr sprawy: UG 341/9/2007 Załącznik Nr 2 do SIWZ

Wykonawca: ...................................................................................
...........................................................................................................
tel/fax ..............................................................................................

OFERTA PRZETARGOWA
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego oferujemy wykonanie zamówienia obejmującego „Dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 2” szt 1 zgodnie z parametrami określonymi przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do SIWZ:
1. Cena netto: ………… złotych
Podatek VAT: ………………………..
Wartość zamówienia brutto: .........…... złotych brutto.
2. Płatność za wykonane zamówienie ustalamy na: 30 dni od momentu odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Powyższe zamówienie wykonamy w terminie do dnia 14 grudnia 2007 roku.
4. Na oferowany pojazd i występujące w nim wyposażenie udzielamy: …….. miesiące gwarancji.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.
7. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji postanowienia umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) zostały przez nas zaakceptowane.
8. Ofertę niniejszą składamy na ........ kolejno ponumerowanych stronach.
................................................................................................
(podpis osoby/osób uprawnionych)

................................................................................................
(pieczęć firmy z adresem)
Dnia.............................................


Nr sprawy: UG 341/9/2007
Załącznik Nr 3 do SIWZ

UMOWA- Projekt

Zawarta w dniu (.........) 2007 r. pomiędzy: Jednostka OSP Bobrowniki Plac Wolności 10; 87-617 Bobrowniki , posiadającą NIP: 466-02-22-252.............................
reprezentowaną przez: :
…………………………………………..
zwanym dalej „Zamawiającym”
a firmą – reprezentowaną przez (……)ul… (…)w (…) zarejestrowana w(…) pod nr (…) NIP (..)
…………………………………………..
………………………………………….
zwaną dalej „Wykonawcą”.
Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 06, poz. 1163 ze zmianami).

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do sprzedaży Zamawiającemu: jedną sztukę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 2, Marka samochodu: (...), Typ: (...), szczegółowo określonego w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy a zarazem jej integralną część, zaś Zamawiający zobowiązuje się w/w pojazdy nabyć od Wykonawcy za cenę i na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
§ 2
CENA I ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
1. Wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi (...) złotych
- podatek VAT w wysokości 7%, tj. (...) złotych.
2. Wartość brutto samochodu wynosi (...) złotych
§ 3
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wartości brutto umowy w PLN, przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru.
2. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy.
3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 4
TERMIN DOSTAWY
Dostawa samochodu nastąpi w ciągu (..................- termin wynikający z oferty) od dnia podpisania umowy.
§ 5
ODBIÓR TECHNICZNO-JAKOŚCIOWY, SZKOLENIE I ODBIÓR FAKTYCZNY
SAMOCHODU
1. Wykonawca wykona samochód zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w załączniku nr 1 do umowy.
2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie z wyprzedzeniem o dacie odbioru techniczno - jakościowego samochodów. Zamawiający przystąpi do odbioru techniczno - jakościowego w ciągu 2 dni od daty zawiadomienia. Upływ 2-dniowego okresu przystąpienia do odbioru nie może nastąpić później niż termin dostawy przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 umowy. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie faxu.
3. Odbiór techniczno - jakościowy samochodu odbędzie się w siedzibie Wykonawcy w terminie, o którym mowa w ust. 2.
4. Przejęcie samochodu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie Strony umowy przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego usterek, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany samochodu lub samochodów na wolny od usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno - jakościowego, że przedstawiony samochód nie odpowiada opisowi zawartemu w załączniku nr 1 do niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w samochodach zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od opisu zawartego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
7. Odbioru techniczno - jakościowego dokona 2 pełnomocników Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od daty przystąpienia do odbioru w obecności co najmniej 1 pełnomocnika Wykonawcy.
8. Odbiór faktyczny samochodów odbędzie się w siedzibie Wykonawcy w terminie określonym w protokole odbioru techniczno - jakościowego. Odbioru faktycznego samochodu dokona 2 pełnomocników Zamawiającego, w obecności co najmniej 1 pełnomocnika Wykonawcy. Protokół odbioru faktycznego, podpisany przez obie strony, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
9. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodów, w ciągu 1 dnia roboczego, odbędzie się w terminie i miejscu odbioru faktycznego. Protokół z przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi podstawowej wraz z adnotacją o osobach, które go odbyły zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony umowy.
10. Z chwilą wydania samochodów Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i obciążenia związane z pojazdem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia pojazdu.
12. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
§ 6
DOKUMENTACJA TECHNICZNA i GWARANCJA
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na samochód …………….miesiące gwarancji.
2. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z odnośnymi normami oraz z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.
3. Gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.
4. Do samochodów Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:
a) wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu,
b) kartę pojazdu,
c) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku
polskim,
d) książki gwarancyjne samochodu oraz wyposażenia.
e) kopię certyfikatu zgodności.
§ 7
SERWIS
1. W okresie gwarancji naprawy samochodów oraz wyposażenia wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu przez niego wskazanym. Naprawy będą wykonywane w terminie do 72 godzin od daty zgłoszenia w formie fax-u. Do czasu o którym mowa wyżej nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Ponadto serwis samochodów jest zapewniony przez sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi zgodnie z warunkami wynikającymi ze złożonej oferty przetargowej oraz z gwarancji. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają zapisów ustępu 1.
4. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny oraz dostawę części zamiennych
przez okres min. 10 lat od daty dostawy pojazdów.
§ 8
POUFNOŚĆ
Każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać jakichkolwiek informacji związanych z zawarciem niniejszej Umowy ani też informacji handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa drugiej Strony.
§ 9
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.
2. Jeżeli Wykonawca opóźni termin wydania samochodu w stosunku do terminu uzgodnionego w umowie zapłaci kary umowne w wysokości 0,15% wartości nie wydanego w terminie samochodu za każdy dzień opóźnienia.
3. Jeżeli opóźnienie wydania samochodu przekroczy 4 tygodnie Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli opóźnienie wystąpiło z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie i przysługiwać będzie Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty, w której opóźnienie wydania samochodu przekroczy 4 tygodnie.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy samochodu lub wyposażenia w terminie określonym w § 7 ust. 1, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,15% wartości samochodu lub wyposażenia za każdy dzień zwłoki.
5. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.
6. Jeżeli Zamawiający dopuści się zwłoki w przystąpieniu do odbioru samochodów w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust.2, zapłaci kary umowne w wysokości 0,15% wartości nie odebranego samochodu za każdy dzień zwłoki.
7. Jeżeli Zamawiający nie zapłaci należności za przedmiot umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1, zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,15% za każdy dzień zwłoki.

§ 10
WARUNKI OGÓLNE
1. Za dzień wykonania umowy przez Wykonawcę uważa się dzień przekazania i przejęcia samochodów przez Zamawiającego i podpisania przez obie Strony umowy protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z § 5 ust. 4 umowy.
2. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:
- Załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna,

- Załącznik nr 2 - protokół zdawczo-odbiorczy,
- Załącznik nr 3 - książka gwarancyjna.
3. Wszystkie zmiany i poprawki do niniejszej Umowy mogą być wprowadzane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 06, poz. 1163 ze zmianami), a także inne przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.
5. Żadna ze stron nie ma prawa do przekazania praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.
6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCYNr sprawy: UG 341/9/2007
Załącznik Nr 4 do SIWZ


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 2”.


Oświadczam, że zgodnie z art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami) występując jako Wykonawca:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust 1 i 2 pkt. 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
................................................................................................
(podpis osoby/osób uprawnionych)................................................................................................
(pieczęć firmy z adresem)

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 2070
05 marca 2008 00:39 (Paweł Grudowski) - Utworzenie dokumentu