Przetargi - archiwum (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAżNIENIU postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali sportowej......

Bobrowniki, dnia 07.12.2006r. 341/5/2006 wg rozdzielnika Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 i ust. 3 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawiadamiam, że Zamawiający decyzją z dnia...

Uzupełnienie do przetargu na budowę hali sportowej w Bobrownikach

Bobrowniki, dnia 04.12.2006r. wg. rozdzielnika Dotyczy: odpowiedzi na zapytania dotyczące przygotowania oferty na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej z częścią socjalną oraz łącznikiem na pomieszczenia lekcyjne przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach ” Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy ...

Budowa hali sportowej z częścią socjalną oraz łącznikiem na pomieszczenia lekcyjne

Znak sprawy: UG. 341/5/1/2006 Urząd Zamówień PublicznychAl. Szucha 2/4, 00-582 WarszawaFaks: (022) 45 87 700Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa X Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY...

ogłoszenie o zawarciu umowy na modernizację drogi gminnej w Bobrownikach

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/09/22-1563023 Numer ogłoszenia o wszczęciu postępowania OWP/2006/08/31-350207 Nazwa i adres Zamawiającego Nazwa: Urząd Gminy Bobrowniki Adres pocztowy: Ulica: Nieszawska 10 Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Bobrowniki 87 - 617 kujawsko-pomorskie...

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na modernizację drogi gminnej w Bobrownikach

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację drogi gminnej w Bobrownikach” Znak sprawy UG 341/4/2006 Postępowanie będzie prowadzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej w dalszej części...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę wodociągudla wsi Rachcin-Stara Rzeczna

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa X Dostawy ¤ publikacja nieobowiązkowa ¤ Usługi ¤ SEKCJA I: zamawiający I.1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione...

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Rachcin - Stara Rzeczna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bobrowniki: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Rachcin - Stara Rzeczna Publikacja obowiązkowa. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Gmina Bobrowniki, do kontaktów: Leszek Poliwko, ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki, woj. pomorskie,...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "zagospodarowanie centrum miejscowości Bobrowniki"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO NazwaWójt Gminy Bobrowniki Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktówLeszek Poliwko AdresBobrownikiul. Nieszawska 10 Kod pocztowy 87 – 617 miejscowośćBobrowniki WojewództwoKujawsko – Pomorskie Telefon(054) 2514903 Faks(054)...

Przetarg nieograniczony "budowa wodociągu wraz z przyłączami dla wsi Rachcin i Stara Rzeczna"

Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień PublicznychAl. Szucha 2/4; 00-582 WarszawaFaks: (022) 45 87 700Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane xDostawy Usługi  Wypełnia Urząd Zamówień PublicznychData otrzymania ogłoszenia__________________________Numer identyfikacyjny_________________________________ SEKCJA...

Przetarg nieograniczony "zagospodarowanie centrum miejscowości Bobrowniki"

Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień PublicznychAl. Szucha 2/4; 00-582 WarszawaFaks: (022) 45 87 700Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane xDostawy Usługi  Wypełnia Urząd Zamówień PublicznychData otrzymania ogłoszenia__________________________Numer identyfikacyjny_________________________________ SEKCJA...