Komunikaty - archiwum

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4

UG 341/5/2007 Bobrowniki dn. 2007-07-13

Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrownikach
Plac Wolności 4
87-617 Bobrowniki
Tel. 0 604 12 17 22; 054 251 49 02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
z napędem 4x4 , szt - 1.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach
Plac Wolności 4
87-617 Bobrowniki
www.ugbobrowniki.pl
wojt@ugbobrowniki.pl
Godziny urzędowania 8.00 - 15:00
Kontakt : 0 604 12 17 22 fax.054 251 49 01

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony poniżej 137 000 EURO

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: SIWZ można uzyskać drogą pocztową lub odebrać osobiście w pok. Nr 21 w Urzędzie Gminy w Bobrownikach ul. Nieszawska 10 lub na stronie internetowej www.ugbobrowniki.pl lub www.bip.bazagmin.pl/bobrowniki-kp/

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4X4 , szt -1 Kod CPV 34144210-3
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6) Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy

7) Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1)złożą oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych”;
2)złożą oświadczenie, iż nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych”;
3)złożą wymagane dokumenty potwierdzające treść złożonych oświadczeń;
4)spełnią wymagania techniczne określone w załączniku nr 2;
5)zapewnią minimum 24 miesięczny okres gwarancji;
6)zapewnią wykonanie zamówienia w okresie trzech miesięcy od daty podpisania umowy

8) Informacja na temat wadium:
Ustala się wadium w wysokości: 5.000 zł, słownie: pięć tysięcy złotych.
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.
Nazwa kryterium
Waga
Sposób punktowania
1
Cena
100 %
Ilość punktów = cena najniższa x 100%/cena badanej oferty

10) miejsce i termin składania ofert:
pokój nr 21, I piętro budynku Urzędu Gminy w Bobrownikach
ul. Nieszawska 10
87-617 Bobrowniki
do dnia 27.07.2007 do godz. 11:00

11)miejsce i termin otwarcia ofert
w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Bobrownikach
ul. Nieszawska 10
87-617 Bobrowniki
w dniu 2007-07-27 godz. 11:15
12) termin związania ofertą - okres 30 dni
13) Czy jest to umowa ramowa: Nie

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach

Bobrowniki 2007-07-13 za Zarząd
Tadeusz Grzegorzewski
Prezes OSP Bobrowniki

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 2048
05 marca 2008 00:33 (Paweł Grudowski) - Utworzenie dokumentu