Komunikaty - archiwum

Zgłaszanie kandydatów na ławników

Zgłoszenia na ławników sądowych
Do dnia 30.06.2007r. można składać w Urzędzie Gminy Bobrowniki zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych. Zobacz jakie trzeba spełniać wymagania:

Zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych na okres kadencji 2008-2011 przyjmowane są w terminie do dnia 30.06.2007 r. w pok. Nr 21.

Warunki, które winien spełniać kandydat

Ławnikiem może być wybrany ten, kto :
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył 30 lat,
jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku, nie przekroczył 70 lat, jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika, posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikiem nie mogą być :
osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy,
radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej, radni Gminy Bobrowniki.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenie kandydatów

Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Gminy Bobrowniki : Prezes Sądu, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa – z wyłączeniem partii politycznych – oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Bobrowniki, w terminie do dnia 30.06.2007 r.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji stowarzyszenia, organizacji, związku zawodowego.

Do karty zgłoszenia kandydatów złożonej przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 25 osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do Rady Gminy Bobrowniki na karcie zgłoszenia udostępnionej w Urzędzie Gminy Bobrowniki, pokój nr 21 w godz. 8,00 -14,00) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wzór karty zgłoszenia dostępny jest także za pośrednictwem internetu, na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl.

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć :
1. 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
2. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
3. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r., Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15.03.2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 50, poz. 370) lub które wpłyną do Rady Gminy po 30.06.2007 r. pozostawia się bez biegu.
Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 1938
05 marca 2008 00:33 (Paweł Grudowski) - Utworzenie dokumentu