Komunikaty - archiwum

Porządek obrad VII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 16.08.2007r.

Bobrowniki, dnia 07.08.2007r.


Pan/i/

...............................................

Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

Zwołuję na dzień 16 sierpnia 2007 roku na godz.10,00 VII Sesję Rady Gminy Bobrowniki.


Porządek obrad :

1. Otwarcia obrad i stwierdzenie quorum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Bobrowniki.
5. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji RG:
- Komisji Rewizyjnej
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji, Zabezpieczenia Ładu i Porządku
Publicznego.
6. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Bobrowniki w I półroczu 2007 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu pomostowego na modernizację
drogi gminnej Bobrowniki-Bobrownickie Pole.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na modernizację drogi gminnej
Bobrowniki-Bobrownickie Pole.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą
„Kujawsko – Dobrzyński Związek Gmin”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zawiadomienia o zamiarze likwidacji Szkoły
Podstawowej w Rachcinie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zawiadomienia o zamiarze likwidacji Szkoły
Filialnej w Gnojnie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla
dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lipnie
(przyjęcie regulaminu, wybór komisji skrutacyjnej i przeprowadzenie wyborów).
15. Powołanie komisji do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Bobrowniki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta w
Bydgoszczy w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej im. dr. E Warmińskiego w Bydgoszczy.
17. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
18. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy.
19. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 1724
05 marca 2008 00:33 (Paweł Grudowski) - Utworzenie dokumentu