Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty

Bobrowniki, dnia 24 września 2008 roku

UG.341/5/2008                                                                                         

Z a w i a d o m i e n i e

 

 Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych              (Dz. U. Nr 223 poz. 1665 z 2007 roku) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Dostawa samochodu 20 - to osobowego (BUS 19+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Bobrowniki ( Nr ogłoszenia w BZP 211009-2008.

wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę oznaczoną nr  1 złożoną przez wykonawcę:     

Kapena Spółka Akcyjna Włynkówko 49/A ; 76 - 200 Słupsk 

1)          Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca jw. wraz z ofertą złożył dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, które zostały określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów (100,00) w oparciu
o kryterium oceny ofert (cena - 100%) określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Informacja dotycząca wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny,  porównaniem złożonych ofert  i otrzymaną punktacją:

            Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cenowym

Razem liczba punktów

 

1.

Kapena Spółka Akcyjna Włynkówko 49/A ; 76 - 200 Słupsk 

 

 

100

 

100

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-09-24
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tadeusz Grzegorzewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2008 11:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4400
25 września 2008 11:32 (Administrator) - Dodanie załącznika.
25 września 2008 11:31 (Administrator) - Utworzenie dokumentu.