Przetargi

Wyjaśnienie do SIWZ budowa Hali Sportowej

 

Bobrowniki, dnia 25.09.2008r.

 

 

 

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania dotyczące przygotowania oferty na zadanie

inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej z częścią socjalną oraz łącznikiem

przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach ”

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień :

 

 

I . Pytania – do branży sanitarnej

 

 

 1. Poz. Nr 14 (obmiar: 7szt, nakłady: 6 szt)

 2. Poz. Nr 34 (w opisie: zbiornik na olej dwupłaszczowy prawdopodobnie poziemny – brak dokumentacji natomiast w nakładach: zbiornik bateryjny)

 3. Poz. Nr 112 (brak w nakładach: urządzenia do podgrzewania wody, natomiast jest bateria umywalkowa)

 4. Poz. Nr 115 (obmiar: 5 szt, nakłady : 7 szt.)

 5. Poz. Nr 120 w opisie : PRESTO 56, w nakładach: bateria specjalna ORAZ

 6. Poz. Nr 162 ( w opisie: 1 umywalka, w nakładach: 2 baterie umywalkowe)

 7. Poz. Nr 165 (w opisie: ustęp z płuczką w nakładach: bateria umywalkowa)

 8. Poz. Nr 168 (w opisie: brodzik natryskowy, w nakładach : bateria umywalkowa)

 9. Poz. Nr 171 (w opisie: uchwyty dla NPS, w nakładach: baterie umywalkowe)

 

II. Proszę o załączenie dokumentacji branży sanitarnej

 

III. Branża budowlana

 

 1. Poz. Nr 183 zamocowanie listwy cokołowej – brak obmiaru

 

IV. Czy wystarczającym jest ksero potwierdzenia przez organ ewidencji działalności z pieczątką Wykonawcy za zgodność z oryginałem.

 

V. Porównanie dokumentacji projektowej z kosztorysem nakładczym wykazało znaczne różnice oraz braki w obmiarach podstawowego zakresu robót tj. robót murowych, robót ciesielskich i dekarskich oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Wstępne obliczenia wskazują na zaniechanie robót związanych z łącznikiem pomiędzy Szkołą Podstawową a salą sportową. Ponieważ nasze przypuszczenia są sprzeczne z informacjami zawartymi w SIWZ i wstępnej umowie o roboty budowlane, w których to dokumentach wyraźnie napisano „budowa hali sportowej z częścią socjalną oraz łącznikiem…” prosimy o wyjaśnienie i ewentualne sprostowanie błędów. Natomiast jeżeli zakres robót uległ zmianie, w stosunku do dostarczonej nam dokumentacji projektowej, prosimy o naniesienie zmian w dokumentacji projektowej w celu umożliwienia oferentom zapoznanie się z faktycznym zakresem robót.

VI. Branża wentylacyjna:
1. W kosztorysie zastosowano podstawy dachowe typ B/I fi 630, a
wentylatory dachowe typ DA 315. Czy to mają być wentylatory zintegrowane
czyli wywietrzak i wentylator czy sam wentylator dachowy?
2. W kosztorysie występują wentylatory dachowe typ DA. Czy mają być DAS
czy DAK.

VII. Czy w przetargu można złożyć ofertę wspólną (konsorcjum firm ) i jakie dokumenty są wymagane od poszczególnych członków konsorcjum. (Według ustawy oferta winna zawierać dokumenty potwierdzające spełnienie warunków ustawowych dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólne).

Ustawa prawo zamówień publicznych przewiduje składanie ofert wspólnych.

 

 

Odpowiedzi:

 

 1. Wszystkie pozycje - w załączeniu nowe strony nakładów, w których m.innymi występowała część błędnie podanych materiałów.

 2. Rysunki w załączeniu

 3. Przyjąć 19,5m

 4. Zamawiający uznaje za wystarczające przedstawienie kserokopii dokumentu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzone przez organ ewidencji działalności gospodarczej i potwierdzone przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”

 5. Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar robót związany jest z halą sportową, częścią socjalną oraz łącznikiem, nie obejmuje pomieszczeń lekcyjnych, które znajdują się w dokumentacji projektowej, a nie są ujęte w przedmiarze robót. Łącznik stanowi połączenie hali sportowej z budynkiem szkoły podstawowej.

 6. Ad1 . Należy zamontować wentylatory DAs 315 na podstawach dachowych
  tłumiących typu B/I fi 315 (z tłumikiem hałasu) bez wywietrzaków .

  Ad2. Wentylatory w wykonaniu standardowym DAs.

 7. Oferta może być złożona wspólnie (art. 23 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655). Dokumenty należy złożyć zgodnie SIWZ i przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.09.2008
Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: L. Poliwko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 września 2008 09:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 4457
26 września 2008 10:07 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika.
26 września 2008 10:06 (Małgorzata Grudowska) - Usunięcie załącznika.
26 września 2008 10:02 (Małgorzata Grudowska) - Usunięcie załącznika.