Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Bobrownikach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedmiot zamówienia:

„Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Bobrownikach ”.

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki

www.bip.ugbobrowniki.pl

lespol2@wp.pl

Godziny urzędowania ;poniedziałek, środa i czwartek - 7.15 - 15:15; wtorek – 7,15 – 16,00; piątek – 7,15 – 14,30

Kontakt : 054 2514903

Nr ogłoszenia w BZP: 173431 – 2010 z dnia 01.07.2010r..

2) Określenie trybu zamówienia:

   przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: SIWZ można uzyskać drogą pocztową lub odebrać osobiście w pok. Nr 21 w Urzędzie Gminy                    w Bobrownikach ul. Nieszawska 10 lub na stronie internetowej:

     www.bip.ugbobrowniki.pl

4) Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia :

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

  

5)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

6) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7) Termin wykonania zamówienia: do 30 października 2010 roku.

 

8) Opis warunków udziału w postępowaniu:

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zawiera SIWZ.

9) Informacja na temat wadium:

    Wadium w wysokości 5 000,00 zł.

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

Sposób punktowania

1

Cena

100 %

Ilość punktów = cena najniższa x 100%/cena badanej oferty

11) miejsce i termin składania ofert:

 pokój nr 25, I piętro budynku Urzędu Gminy w Bobrownikach

ul. Nieszawska 10;  87- 617 Bobrowniki do dnia 26.07.2010r. do godz. 10,00

 

12)miejsce i termin otwarcia ofert:

     Urząd Gminy Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki ;pokój nr 12

                          w dniu 26.07.2010r.  godz. 10,10

13) termin związania ofertą -  okres 30 dni

13) Czy jest to umowa ramowa: Nie

 

 

Bobrowniki 01.07.2010r.                              Wójt Gminy Bobrowniki

                                                                    mgr Tadeusz Grzegorzewski

                                                                    

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.07.2010r.
Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: L. Poliwko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lipca 2010 08:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 2024
02 lipca 2010 09:00 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika.
02 lipca 2010 08:59 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika.
02 lipca 2010 08:58 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika.