Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa wraz z dowozem kruszywa łupanego o granulacji od 32-63 mm w ilości 700 ton i o granulacji 0-32 mm w ilości 300 ton na przebudowę drogi gminnej Bobrownickie Pole działki Nr 110/1 i 110/2.

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wraz z dowozem kruszywa łupanego o granulacji od 32-63 mm w ilości 700 ton i o granulacji 0-32 mm w ilości 300 ton na przebudowę drogi gminnej Bobrownickie Pole działki Nr 110/1 i 110/2.”

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki

www.bip.ugbobrowniki.pl

lespol2@wp.pl

Godziny, w których można uzyskać informacje - 8.00 - 15:00

Kontakt : 054 2514903

Nr ogłoszenia w BZP: 153701-2010 z dnia 15.06.2010r.

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: SIWZ można uzyskać drogą pocztową lub odebrać osobiście w pok. Nr 21 w Urzędzie Gminy w Bobrownikach ul. Nieszawska 10 lub na stronie internetowej:

www.bip.ugbobrowniki.pl

4) Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia :

Dostawa wraz z dowozem kruszywa łupanego o granulacji od 32-63mm w ilości 700 ton i o granulacji 0-32mm w ilości 300 ton na przebudowę drogi gminnej Bobrownickie Pole działki Nr 110/1 i 110/2. Kod CPV 44.90.00.00-9

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia: do 30 lipca 2010 roku.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

  1. złożą oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych”;

  2. złożą oświadczenie, iż nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych”;

  3. złożą wymagane dokumenty określone w SIWZ.

  4. zapewnią wykonanie zamówienia w okresie do 30.07.2010r.

8) Informacja na temat wadium:

Nie dotyczy.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

Sposób punktowania

1

Cena

100 %

Ilość punktów = cena najniższa x 100%/cena badanej oferty

10) miejsce i termin składania ofert:

pokój nr 25, I piętro budynku (Sekretariat)Urzędu Gminy w Bobrownikach

ul. Nieszawska 10

87-617 Bobrowniki

do dnia 24.06.2010r. do godz. 12:00

 

11)miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki ;pokój nr 12

w dniu 24.06.2010r. godz. 12,10

12) termin związania ofertą - okres 30 dni

  1. Czy jest to umowa ramowa: Nie

     

Bobrowniki 15.06.2010r. Wójt Gminy Bobrowniki

mgr Tadeusz Grzegorzewski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.06.2010r.
Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: L. Poliwko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 czerwca 2010 15:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 2116
15 czerwca 2010 15:03 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika.
15 czerwca 2010 15:02 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumentu.