Przetargi

Wyjaśnienie do przetargu Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Bobrownikach

Bobrowniki, dnia 08.07.2010r.

 

 

Dotyczy: modyfikacji treści SIWZ na zadanie pn: Termomodernizacja budynku    

                Gimnazjum w Bobrownikach”

 

Zamawiający – Gmina Bobrowniki, zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp, informuje o treści modyfikacji SIWZ do przetargu Nr UG 341/3/2010:

- pkt 9.3 ppkt 2 otrzymuje brzmienie: „ Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy”.

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.07.2010r.
Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: L. Poliwko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lipca 2010 09:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 2012
08 lipca 2010 10:13 (Małgorzata Grudowska) - Zmiana treści dokumnetu.
08 lipca 2010 09:53 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumentu.