Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony pod nazwą: Dostawa kruszywca z recyklingu-gruzu betonowego o granulacji 0-61 mmm do remontu nawierzchni dróg gminnych

Numer sprawy 271.7.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zakup mikrobusu 9-osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich".

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ugbobrowniki.pl Bobrowniki: Zakup mikrobusu 9-osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Numer ogłoszenia: 18

Informacja o zawarciu umowy na wykonanie zadania pn."Rekultywacja boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej w Bobrownikach".

Informacja Informuję, że w dniu 03 marca 2014 roku w Urzędzie Gminy Bobrowniki pomiędzy Gminą Bobrowniki, ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki, a firmą Zakład Budowlany „MELBUD” ul. Włocławska 23A; 87-617 Bobrowniki została zawarta umowa na wykonanie zadania: "Rekultywacja boiska do piłki nożnej o nawierz