Przetargi

Przetarg nieograniczony pod nazwą: Dostawa kruszywca z recyklingu-gruzu betonowego o granulacji 0-61 mmm do remontu nawierzchni dróg gminnych

 

Numer sprawy 271.7.2014

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym                    w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Dostawa kruszywa z recyklingu-gruzu betonowego o granulacji  0 – 61 mm do remontu nawierzchni dróg gminnych”.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Wójt Gminy Bobrowniki

87 – 617 Bobrowniki, pow. lipnowski, woj. Kujawsko-Pomorskie, 

Gmina Bobrowniki, ul. Nieszawska 10, 87 – 617 Bobrowniki.

tel. (54) 2514903  fax (54) 2514903

NIP 466 03 44 759        REGON 910866519

 

2. Określenie trybu zamówienia:

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,             poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego.

2.2. W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.).

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa kruszywa z recyklingu-gruzu betonowego o granulacji 0 – 61 mm do remontu nawierzchni dróg gminnych na następujących warunkach:

 1. Kruszywo nie może być zanieczyszczone w postaci drutów, gwoździ i innych elementów mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach. W przypadku ujawnienia  w zawartości kruszywa takich zanieczyszczeń Zamawiający żądać będzie ich usunięcia.

 2. Dostawa kruszywa obejmuje: sprzedaż, załadunek, ważenie, transport oraz rozładunek kruszywa na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Bobrowniki.

 3. Odbiór kruszywa będzie się odbywać sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego.

  W ofercie należy podać cenę za jedną tonę frakcja: 0 - 61 mm w ilości około 1000 ton:

  3.2. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

  – 14.21.22.00-2 – kruszywo,

  - 60 10 00 00-9 – usługi w zakresie transportu drogowego

  4. Termin wykonania zamówienia

  4.1 Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy.

  4.2  Termin zakończenia realizacji zamówienia do 31.08.2014 r.

  5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia  tych warunków:

  5.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału          w postępowaniu, w szczególności dotyczące :

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwoleń lub licencji.
 2. Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

5.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5.3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5.4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

5.5. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.

5.6. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

5.7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

       1) jest niezgodna z ustawą,

       2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                              z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,

       3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

       4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

       5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

       6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

       7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3,

      8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

5.8. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach

6.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

  1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1.

  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 oraz o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2.

  3. Oświadczenie, że oferowane roboty/dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3.

  4. Parafowany przez Wykonawcę Wzór umowy – załącznik nr 4.

  5. Kserokopie atestu kruszyw żądanych frakcji.

  6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy -  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

   6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:

     1) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

   6.3. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

   1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

   6.4. Jeżeli wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o którym mowa w pkt. 6.3 niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia                               z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. 6.2 niniejszej specyfikacji dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

   6.5. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów.

       1) Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania ofert z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

        2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz                   w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 6.4 niniejszej specyfikacji, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność   z oryginałem przez te podmioty.

        3) Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.

        4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

      5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,                 o których mowa w specyfikacji zamawiającego.

      6) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

     7) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

     8) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści i formy dokumentów.

     9) Złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ  lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia                            z postępowania.

   6.6. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne):

          1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

          2) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona   w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

          3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                        o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,                          a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców, winno być dołączone do oferty.

       4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

   6.7. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

          1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

   1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,

   2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

    

   6.8. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych

          1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

          2) Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób.

          3) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem nie podlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

          4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika                      z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

         5) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.            Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do widomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

   7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz

   przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do

   porozumiewania się z Wykonawcami.

   7.1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

   7.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

   7.3. Zamawiający wymaga aby wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. (dalej zbiorczo Korespondencja) były kierowane pisemnie na adres Zamawiającego.

   Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na numer sprawy.

   7.4. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu.

   7.5. Korespondencję przekazaną Zamawiającemu za pomocą faksu uważa się za złożoną                     w terminie, jeżeli jej treść dotarła na adres i w godzinach pracy Zamawiającego i została

   niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

   7.6. Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.

7.7. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:               Pan Leszek Poliwko tel.: (54) 2514903  centrala (codziennie w godzinach  od 800 – 1400) .

8. Wymagania dotyczące wadium.

8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert                     i wynosi 30 dni.

10. Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ             i przygotować ofertę zgodnie z wymogami określonymi w tym dokumencie.

10.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedkłada lub

partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego

Wykonawcy zostaną odrzucone.

10.3. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać

następujące wymogi:

a) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej np. na

maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

b) formularz ofertowy i wszystkie załączone dokumenty sporządzone przez Wykonawcę

(również złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisane uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.

c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji

Wykonawcy. Pełnomocnictwo to musi być załączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

d) pozostałe oświadczenia i dokumenty  należy załączyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentacji danego Wykonawcy oraz muszą być one sporządzone w języku polskim, chyba że specyfikacja stanowi inaczej.

10.4. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób                           i parafowane przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.

10.5. Dokument w pkt 6.1 ppkt 4 SIWZ  składający się na ofertę, musi być parafowany

własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę (wzór umowy).

10.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie musi być poświadczone przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy.

10.7. Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart

oferty, przy czym Wykonawca może nie numerować stron niezapisanych.

10.8. We wszystkich przypadkach gdzie jest mowa o pieczątkach Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu treści pieczątki, np. nazwa (firma), adres lub czytelny podpis                      w przypadku braku pieczęci imiennej.

10.9. W przypadku, gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, w sposób  nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczna zgoda na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.

Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert, tj. nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny i terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez

Wykonawcę złożone w oddzielnym opakowaniu (np. kopercie) z oznakowaniem „tajemnica

przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

10.10. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie). Opakowanie

powinno być oznakowane jako „OFERTA” oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej braku) zawierającą co najmniej jego nazwę, adres, numer telefonu oraz faksu. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.

10.11. Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru:

Wójt Gminy Bobrowniki

ul. Nieszawska 10, 87 – 617 Bobrowniki

Na opakowaniu powinien znajdować się napis:

„Dostawa kruszywa z recyklingu-gruzu betonowego o granulacji 0 – 61 mm do remontu nawierzchni dróg gminnych”.

Nie otwierać przed 21.07.2014 r. do godz. 11:05.

10.12. W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy z określeniem

adresu siedziby – wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem

Pełnomocnika.

10.13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem

oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

10.14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert.

10.15. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta,              tj. w odpowiednio oznakowanym opakowaniu (np. Kopercie) z dopiskiem "ZMIANA" (pozostałe oznakowanie wg pkt 10.11).

10.16. Opakowanie oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostanie otwarte na sesji publicznego

otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

10.17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez

złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian)                         z napisem na opakowaniu (np. kopercie) "WYCOFANIE".

10.18. Opakowanie oznakowane "WYCOFANIE" będzie otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Opakowanie z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane.

10.19. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia opakowania, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

11. Opis sposobu udzielania wyjaśnień oraz modyfikacja treści specyfikacji istotnych

warunków zamówienia.

11.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień zgodnie z art. 38 PZP.

11.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania; treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej.

11.3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.

11.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed

upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków

zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim

wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zamieści ją na stronie internetowej.

11.5. Jeżeli w wyniku modyfikacji treści niniejszej SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o ten czas.                 O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich

Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej.

12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  – I piętro pokój Nr 25 (sekretariat) nie później niż do dnia 21.07.2014 r. do godz. 11:00.

12.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania, po upływie

terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

12.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 21.07.2014r. o godz. 11:05 w siedzibie Urzędu Gminy  – pokój Nr 12 (parter).

12.4. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający przekaże

niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

13. Opis sposobu obliczenia ceny.

13.1. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków.

13.2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

  1. W formularzu ofertowym wykonawca poda cenę netto za 1 tonę przedmiotu zamówienia,  kwotę podatku od towarów i usług  (VAT) wg obowiązujących przepisów dotyczących wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT)  oraz  cenę brutto za 1 tonę obejmującą podatek VAT.

   13.4. Do oceny ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto (z VAT) za 1 tonę przedmiotu zamówienia.

   13.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego

   Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym

   Wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   13.6. Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny być liczone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

   13.7. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych.

   14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz                 z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

   14.1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:

   cena – 100% w tym:

   14.2. Sposób oceniania ofert:

   – w kryterium cena, w którym Zamawiającemu zależy aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:

                                                            Cn

       Liczba zdobytych punktów = ---------- x 100

                                                           Cb

   gdzie:           

   Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych,

   Cb - cena oferty badanej

   100 – wskaźnik stały

   14.3. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie ww. kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania  przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.

   14.4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

   15. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ustawy – prawo zamówień publicznych.

   16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty             w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

   16.1. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. Termin zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś                          z Wykonawców protestu.

   O nowym terminie zawarcia umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany po

   zakończeniu postępowania protestacyjnego.

   16.2.Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą

   dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

   17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

   17.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

   18. Istotne dla stron postanowienia umowy.

   18.1. Wszystkie istotne dla stron postanowienia umowy wraz z wysokością kar umownych                  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz ze szczegółowym zakresem obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym zał. Nr 4 do niniejszej SIWZ.

   18.2. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego.

   Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty.

   19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku

   postępowania o udzielenie zamówienia.

   19.1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony  prawnej określone w dziale VI ustawy.

   20. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

   21. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

   22. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających oraz okoliczności, po

   których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich

   zamówień.

   Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

   23. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie.

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

   24. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

   Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

   25. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia                    w walutach obcych.

   Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie                     w złotych polskich.

   26. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej.

   Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

   elektronicznej.

   27. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.

   Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

    

   Załączniki:

   Nr 1 - druk formularza ofertowego,

   Nr 2 - druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

   Nr 3 - druk oświadczenia, że oferowane roboty/dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,

   Nr 4 – wzór umowy,

   Nr 5 – wykaz wykonanych dostaw.

   Załącznik nr 6- INFORMACJA zgodnie z art.26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych.

    

    

    

   Zatwierdzam w dniu 01.07.2014 r.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   271.7.2014

                                                                                                                         Załącznik Nr 1

    

                                 FORMULARZ OFERTOWY

                                    .................................[data]

    

   Wójt Gminy Bobrowniki

   87 - 617 Bobrowniki, pow. lipnowski, woj. Kujawsko-Pomorskie, 

   Gmina Bobrowniki, ul. Nieszawska 10, 87 – 617 Bobrowniki.

   tel. (54) 2514903  fax. (54) 2514903

   NIP 466 03 44 759        REGON 91 08 66 519

   Ofertę przetargową składa:

   Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................................................................

   Adres: ...................................................................................................................................................

   Województwo ................................................. Powiat.........................................................................

   Tel/Fax ...........................................................

   REGON ......................................................... NIP..............................................................................

   Osoba upoważniona do kontaktów .......................................................................................................

    

    

 1. 1. Na podstawie warunków zamówienia oferujemy :

   

  „Dostawę kruszywa z recyklingu-gruzu betonowego o granulacji  0 – 61 mm do remontu nawierzchni dróg gminnych”  w stawce za 1 tonę na wskazane miejsce na terenie Gminy Bobrowniki:

  - gruz o granulacji 0 – 61 mm

   • netto:  kwota ...............................................zł (słownie...........................................................................................................................)

   • podatek VAT ………………………………zł

   • brutto:  kwota ...............................................zł (słownie...........................................................................................................................)

     

    2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załączonymi do niej dokumentami, uzyskaliśmy wszelkie informacje                  i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. Przyjmujemy przekazane dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania całości przedmiotu zamówienia zgodnie                      z warunkami w nich zawartymi.

    3. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

    4. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie określonym w SIWZ.

    5. Oświadczamy, że wzór umowy (zał. nr 4 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany                    i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

    6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeżeli dotyczy):

    Nazwisko i imię ...................................................................................

    Stanowisko ..........................................................................................

    Tel/Fax .................................................................................................

     

     

     

    7. Oferta liczy  ..........  ponumerowanych, parafowanych i połączonych w sposób trwały stron.

    8. Zamówienie zostanie zrealizowane w całości przez Wykonawcę*

    9. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia*

      

        Część                                     Zakres który powierzony                                    Nazwa i adres

    zamówienia                                będzie podwykonawcy                           podwykonawcy

     

     

    (* niepotrzebne skreślić)

     

    10. Niniejsza oferta przetargowa zawiera następujące dokumenty i załączniki:

    1. .........................................................................................................................

    2. .........................................................................................................................

    3. .........................................................................................................................

    4. .........................................................................................................................

    5. ........................................................................................................................

    6. .........................................................................................................................

    ....................................................... ...................................................................

    (miejscowość i data) (podpis osób(-y) uprawnionej do składania

    oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Nr 271.7.2014 

Załącznik Nr 2 do SIWZ

...............................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

..............................................................................................................................................

(adres)

................................................... ....................................................

(numer tel.) (fax)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

zgodnie z art.24 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą:

„Dostawa kruszywa z recyklingu-gruzu betonowego o granulacji  0 – 61 mm do remontu nawierzchni dróg gminnych”  ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że:

1. spełniam(-y) warunki ubiegania się o zamówienie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy –

Prawo zamówień publicznych,

2. nie podlegam(-y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie

art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

 

....................................................... ...................................................................

(miejscowość i data) (podpis osób(-y) uprawnionej do składania

oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 271.7.2013 

Załącznik Nr 3 do SIWZ

...............................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

..............................................................................................................................................

(adres)

................................................... ....................................................

(numer tel.) (fax)

Oświadczenie

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą:

„Dostawa kruszywa z recyklingu-gruzu betonowego o granulacji 0 – 61 mm do remontu nawierzchni dróg gminnych”  ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że:

oferowane roboty/dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

 

 

 

....................................................... ...................................................................

(miejscowość i data) (podpis osób(-y) uprawnionej do składania

oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

PROJEKT

Umowa Nr 272.7.2014

 

Zawarta w dniu ................... roku w Bobrownikach pomiędzy Gminą Bobrowniki ul. Nieszawska 10, 87 - 617 Bobrowniki reprezentowaną przez:

Wójta Gminy   -    Tadeusza Grzegorzewskiego                                                                              przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pawła Grudowskiego

    zwanym dalej „Zamawiającym”  

a

 1.  ..................................................................................................................... reprezentowanym przez właściciela firmy  -  ................................................

      Zwanym dalej „Wykonawcą”

  o treści następującej:

  § 1

  1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy kruszywa w ilości około  1000 ton – frakcja  0 – 61 mm

  2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, transport, rozładunek kruszywa w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Gminy Bobrowniki.

  §2

 1. Dostawa kruszywa będzie dokonywana sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2014 roku, według zapotrzebowania Zamawiającego  po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu (z 3 dniowym wyprzedzeniem).

 2. Wykonawca jest zobowiązany otrzymać odrębne potwierdzenie na dokumencie wydania kruszywa drogowego na zewnątrz (Wz) przez sołtysa w sołectwie, bądź  pracownika Urzędu Gminy w  Bobrownikach lub przez osobę wskazaną przez Urząd Gminy.

  Potwierdzenie to powinno zawierać: datę rozładowania kruszywa, godzinę, ilość ton jaka została rozładowana oraz czytelny podpis.

§3

 1. Strony ustalają, że Wykonawca z tytułu dostawy kruszywa w zakresie określonym                w §1 otrzyma wynagrodzenie za 1 tonę:

- gruz o granulacji 0 – 61 mm

   • netto:  kwota ...............................................zł (słownie...........................................................................................................................)

   • podatek VAT ………………………………zł

   • brutto:  kwota ...............................................zł (słownie...........................................................................................................................)

 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni po otrzymaniu przez Gminę Bobrowniki faktury VAT.

 1. Podstawą wystawienia faktur będzie dokument wydania kruszywa drogowego na zewnątrz (Wz) z potwierdzeniem przez osobę wymienioną w § 2 ust. 2.

 2.   Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy                                   nr …………………………………………… prowadzony w ………………………………..…………………….

 3. Strony ustalają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbywać się będzie płatnościami częściowymi na podstawie faktur prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę wraz z dokumentami potwierdzającymi ilość przywiezionego materiału.

  § 4

 1. Strony postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne.

 2. Kary umowne będą naliczane w stosunku do ceny, o której mowa w § 3 ust. 1 w następujący sposób:

   Wykonawca zapłaci  Gminie Bobrowniki kary umowne:

 1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 1 ust. 2.

 2. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie  Wykonawcy, w  wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zmawiającego, które nastąpiło w wyniku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, a wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za wykonaną już część dzieła.

 2. W razie nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy odsetek ustawowych.

 3. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 Kodeksu Cywilnego do wysokości poniesionej szkody.

 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.

  § 5

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wagi przywiezionego materiału na drogę przed rozładunkiem.

  § 6

  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia

  § 7

  Umowa zostaje zawarta do dnia 31.08.2014 r., a jej rozwiązanie może nastąpić                               z zachowaniem jednomiesięcznego wypowiedzenia.

  § 8

  Wszelkie  zmiany w umowie mogą być dokonane tylko na piśmie pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.

  § 9

  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

  § 10

  Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

    

   

   

   

   ……………………………….                                              …………………………….                                                                  

              Zamawiający                                                                            Wykonawca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 271.7.2014

 

Załącznik Nr 5 do SIWZ

 

Wykaz wykonanych dostaw

Lp.   Przedmiot dostawy     Wartość dostawy     Data wykonania dostawy   Odbiorcy dostawy   

 

 

 

....................................................... ...................................................................

 

 

....................................................... ...................................................................

 

 

....................................................... ...................................................................

 

 

....................................................... ...................................................................

 

 

 

 

 

 

 

(miejscowość i data) (podpis osób(-y) uprawnionej do składania

oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 271.7.2014

 

 

 

Załącznik nr 6

 

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy ................................................................................................

Miejscowość ..............................................                           Data .......................

 

Remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych z naprawą we wsi Gnojno                      w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm do długości  0,900 km w obrębie geodezyjnym Gnojno– działka  Nr 241.

 

 

 INFORMACJA

zgodnie z art.26 ust. 2d ustawy

 

Informuję, że nie* należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, poz. 331, z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

.................................................................................

           (data i czytelny podpis wykonawcy)

 

 

 

*w przypadku jeśli Wykonawca należy do grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907), składa on listę podmiotów                o której mowa w art. 26 ust.2 pkt.2d.

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.07.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: L. Poliwko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2014 11:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1560
01 lipca 2014 12:25 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika [k_ogĹ‚oszenie_o_zamĂlwieniu_microsoft_office_word.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 lipca 2014 11:09 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika [siwz_microsoft_office_word_kamieĹ„.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 lipca 2014 11:06 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)