Komunikaty

Potrządek obrad VII Sesji Rady Gminy Bobrowniki zwołanej na dzień 10 listopada 2011 roku na godz. 12/00

Bobrowniki, dnia 03.11.2011r.

 

                                                                  Pan/i/       

                                                                                                                                                     

                                                                             ........................................................... 

                                                                                                                                                                                                                                        

       Zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).

 

      Zwołuję na dzień  10 listopada 2011 roku (czwartek) na godz. 12,00 VII Sesję Rady Gminy Bobrowniki.

Porządek obrad :

 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Wybór sekretarza obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy.

4.   Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.

5.   Przedstawienie protokółów z posiedzeń stałych Komisji Rady Gminy.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

      Bobrowniki na lata 2011 – 2016.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bobrowniki na 2011 rok.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na     

      2012 rok.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 

      podatku rolnego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny sprzedaży drewna,   

      przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy

      na rok 2012.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

      transportowych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z 

      organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

      z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

      projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

      tych organizacji.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 

      wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Bobrowniki.

14. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

15. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniej Sesji Rady Gminy

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zakończenie obrad.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.11.2011 r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 listopada 2011 13:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1650
03 listopada 2011 13:53 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu.