Referat organizacyjny

Do zadań Referatu Organizacyjnego w zakresie obsługi Rady i spraw samorządowych należy w szczególności:
1) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej Komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
2) publikacja uchwał Rady w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
3) przekazywanie - za pośrednictwem Sekretariatu - korespondencji do i od Rady, jej Komisji oraz poszczególnych radnych,
4) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej Komisji,
5) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji oraz posiedzeń Rady i jej Komisji,
6) protokołowanie sesji,
7) obsługa organizacyjna oraz kancelaryjno-techniczna Komisji Rady,
8) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
9) prowadzenie ewidencji wniosków poszczególnych Komisji,
10) udostępnianie do wglądu protokołów z posiedzeń organów Gminy (Rady Gminy i Komisji Rewizyjnej),
11) prowadzenie rejestru oświadczeń majątkowych radnych,
12) przygotowanie od strony kancelaryjno-biurowej zebrań sołeckich,
13) protokołowanie spotkań i zebrań organizowanych prze Wójta i Sekretarza Gminy,
14) współpraca w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów do organów samorządu terytorialnego (Sejmik Samorządowy, Powiat, Rada Gminy i Wójt), wyborów samorządu mieszkańców, referendów i konsultacji społecznych oraz wyborów do Izb Rolniczych,
15) przygotowywanie wyborów ławników do sądu rejonowego,
16) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
2. Do zadań Referatu Organizacyjnego w zakresie obsługi sekretariatu należy w szczególności:
1) obsługa sekretariatu Urzędu,
2) organizowanie przyjęć interesantów w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w tym: w ramach skarg i wniosków, listów i interwencji wpływających do Urzędu,
3) rejestracja korespondencji, w tym także rejestru przychodzących i wysyłanych faksów,
4) udostępnianie informacji o stanie załatwienia sprawy w Urzędzie,
5) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
6) prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz czuwanie nad terminowością ich załatwienia,
7) prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych,
8) rozdzielanie korespondencji i jej wysyłanie,
9) prenumerata czasopism,
10) wykonywanie czynności usługowych związanych z funkcją reprezentacyjną Urzędu i Wójta,
11) zaopatrywanie Urzędu w pieczęcie, ich kasowanie oraz prowadzenie rejestru pieczęci,
12) zakup i gospodarowanie środkami czystości na potrzeby Urzędu,
13) utrzymanie w należytym stanie (aktualizacja informacji) tablic informacyjnych,
14) nadzór nad monitorowaniem budynku Urzędu oraz centralą telefoniczną Urzędu i aparatami abonenckimi stacjonarnymi i komórkowymi w Urzędzie (rozlicznie kosztów),
15) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe
i kancelaryjne,
16) prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
17) nadzór nad kserokopiarką i kserowanie dokumentów,
18) pomoc w przygotowywaniu wystaw i wydarzeń kulturalnych,
19) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

Stanowiska

Inspektor ds. obsługi sekretariatu

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Stan majątkowy

Nieruchomości

Wybory

Wybory

Wybory

Obwieszczenia

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Rejestr Instytucji Kultury

Petycje

Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 kwietnia 2008 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 5121
04 lutego 2020 12:55 (Dawid Prykowski) - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor ds. obsługi sekretariatu.
04 lutego 2020 12:48 (Dawid Prykowski) - Aktualizacja danych stanowiska: Podinspektor ds. obsługi sekretariatu.
25 kwietnia 2019 09:04 (Dawid Prykowski) - Usunięcie stanowiska: Pomoc Administracyjna.