Projekty uchwał Rady

Projekt Uchwały Rady Gminy Bobrowniki w sprawie okregów wyborczych

 

Projekt

 

z dnia 15 czerwca 2012 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

UCHWAŁA NR ....................

 

RADY GMINY BOBROWNIKI

 

z dnia 15 czerwca 2012 r.

 

w sprawie okręgów wyborczych

 

Na podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112

z późn. zm.

1)

) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks

wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.

 

 

2)

), na wniosek Wójta Gminy Bobrowniki , Rada Gminy uchwala, co

następuje:

 

 

 

§ 1.

 

 

Dla wyboru Rady Gminy Bobrowniki dokonuje się podziału Gminy Bobrowniki na okręgi wyborcze,

ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie

 

z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

 

Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu we

Włocławku.

 

 

§ 3.

 

 

Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Biuletynie

Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń .

 

 

§ 4.

 

 

Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo

wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego we Włocławku, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej

 

wiadomości niniejszej uchwały.

 

 

§ 5.

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

Marian Gajewski

 

1)

 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz.

777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz.1016 oraz Nr 217, poz. 1281

 

 

2)

 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.07.2012
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lipca 2012 15:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1639
24 lipca 2012 15:18 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika [okregi_wyborcze.rar] do dokumentu.
24 lipca 2012 15:14 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu.