Projekty uchwał Rady

Projekt uchwały nr XXIV /2010 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki z tego tytułu

                                    

                                                                                     PROJEKT                                                    

U C H W A Ł A Nr XXIV/...../2010

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 26 marca 2010 roku

 

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009            

                    i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki z tego tytułu.

 

      Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 Ustawy z dnia 18 marca 1990 roku                   o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)[1] uchwala się, co następuje :

 

§ 1. W wyniku głosowania jawnego stwierdza się udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bobrowniki z wykonania budżetu za rok 2009.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]          Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146).

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.03.2010r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 marca 2010 10:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1794
19 marca 2010 10:57 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumentu.