Projekty uchwał Rady

Projekt Uchwały Rady Gminy Bobrowniki w sprawie obwodów głosowania

 

Projekt

 

z dnia 18 czerwca 2012 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

UCHWAŁA NR ....................

 

RADY GMINY BOBROWNIKI

 

z dnia 18 czerwca 2012 r.

 

w sprawie obwodów głosowania

 

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn.

zm.

1)

) w związku z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy

(Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.

 

 

2)

), na wniosek Wójta Gminy Bobrowniki, Rada Gminy uchwala, co następuje

:

 

 

 

§ 1.

 

 

Dokonuje się podziału Gminy Bobrowniki na stałe obwody głosowania, ustalając ich numery, granice oraz

siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

 

Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu we

Włocławku.

 

 

§ 3.

 

 

Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Biuletynie

Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń .

 

 

§ 4.

 

 

Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do

Komisarza Wyborczego we Włocławku, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

 

 

§ 5.

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

Marian Gajewski

 

1)

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.07.2012 r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lipca 2012 15:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1553
24 lipca 2012 15:22 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika [obwody_gl.rar] do dokumentu.
24 lipca 2012 15:21 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu.