Komunikaty - archiwum

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy

Bobrowniki: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 - szt. 1

Numer ogłoszenia: 216553 - 2007; data zamieszczenia: 08.11.2007

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 199719 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bobrowniki, ul. Nieszawska, 87-617 Bobrowniki, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-54 2514903, fax 0-54 2514901.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 - szt. 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 - szt. 1

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 400000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.11.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Przedsiębiorstwo Specjalistyczne bocar Społka z o.o., Korwinów ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

• Cena wybranej oferty: 40000.00
• Oferta z najniższą ceną: 400000.00 / oferta z najwyższą ceną: 400000.00
• Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 1980
05 marca 2008 00:33 (Paweł Grudowski) - Utworzenie dokumentu