Komunikaty - archiwum

Ogłszenie o przetargu na modernizację drogi gminnej w Bobrownikach na odcinku 00-1695m

Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień PublicznychAl. Szucha 2/4; 00-582 WarszawaFaks: (022) 45 87 700Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane xDostawy Usługi  Wypełnia Urząd Zamówień PublicznychData otrzymania ogłoszenia__________________________Numer identyfikacyjny_________________________________

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

NazwaWójt Gminy Bobrowniki Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów Leszek Poliwko
Adres Bobrownikiul. Nieszawska 10 Kod pocztowy 87 – 617
miejscowość Bobrowniki Województwo Kujawsko – Pomorskie
Telefon(054) 2514903 Faks(054) 2514901
Poczta elektroniczna (e-mail)bobrowniki@interia.pl Adres internetowy (URL)Bip.bazagmin.pl/bobrowniki-kp/

I.2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A
I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A
I.4) ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Taki jak w pkt. I.1 x Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego
Modernizacja drogi gminnej w Bobrownikach na odcinku 00 – 1695m.
3) Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi gminnej Bobrowniki – Bobrownickie Pole, gmina Bobrowniki obejmujące wykonanie poniższego zakresu:
a) roboty budowlano - montażowe
b) roboty przygotowawcze
c) podbudowa
d) nawierzchnia
e) krawężniki i obrzeża
f) odwodnienie
g) chodniki
h) wjazdy
i) oznakowanie
j) roboty wykończeniowe
II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw
Droga gminna Bobrowniki – Bobrownickie Pole
II.1.5) Nomenklatura
II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot 45.23.31.40-2
Dodatkowe przedmioty ...-...-...-...-


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
NIE x TAK 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
NIE x TAK 
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:
a) jezdnia bitumiczna na odcinku o długości 845m i szerokości 5,5m z obustronnymi poboczami gruntowymi 1 m oraz na odcinku o długości 850 m i szerokości 5,5 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,75m,
b) chodnik o długości 450 m i szerokości 1,50 m.
II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)
Powyżej 60 000EUR
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w miesiącach 07 i/ lub w dniach  (licząc od daty udzielenia zamówienia)
lub: Data rozpoczęcia 06/12/2004 i/ lub zakończenia 30/06/2005 (dd/mm/rrrr)


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WYMAGANE WADIUM

10 000PLN /słownie zł: sto tysięcy /.


III.2) INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE
W prowadzonym postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy: spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony x
Przetarg ograniczony 
Negocjacje z ogłoszeniem 


IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)
Numer ogłoszenia w spisie BZP Nr poz. z // (dd/mm/rrrr)

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)
Liczba  lub: Minimum  / Maksimum 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

A) x Najniższa cena
lub
B)  Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

1. _________________________________________________________ - ____ %

2. _________________________________________________________ - ____ %

3. _________________________________________________________ - ____ %

4. _________________________________________________________ - ____ %

5. _________________________________________________________ - ____ %

6. _________________________________________________________ - ____ %IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień
Dostępne do 15/11/2004 (dd/mm/rrrr)
Cena (o ile dotyczy) 100,00PLN /słownie zł: sto/

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)
19/11/2004 (dd/mm/rrrr)
Godzina 12:30 (gg:mm)
IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)
Do 18/01/2005 (dd/mm/rrrr) lub  miesięcy i/ lub  dni od ostatecznego terminu składania ofert
IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
Data 19/11/2004 (dd/mm/rrrr) Godzina 13:00 (gg:mm)
Miejsce

SEKCJA V: INNE INFORMACJE
V.1) CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/ PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ?
NIE TAK X
Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia ze środków UE – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Priorytet 3. Rozwój Lokalny, działanie 3.1 Obszary wiejskie
V.2) DATA WYSŁANIA OGŁOSZENIA 28/09/2004 (dd/mm/rrrr)


ZAŁĄCZNIK A


1.2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Nazwa Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Adres Kod pocztowy
Miejscowość Województwo
Telefon Faks
Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

1.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Adres Kod pocztowy
Miejscowość Województwo
Telefon Faks
Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)

1.4) ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Adres Kod pocztowy
Miejscowość Województwo
Telefon Faks
Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 2640
05 marca 2008 00:33 (Paweł Grudowski) - Utworzenie dokumentu