Wybory ławników

Informacja o zgłaszania kandydatów na ławników.

Wybory ławników 2011

W tym roku kończy się czteroletnia kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn.zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników rada gminy powinna dokonać wyboru nowych.

Ławników do sądów okręgowych oraz rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym.

Prezes sądu okręgowego podaje liczbę ławników do wiadomości poszczególnym radom gmin najpóźniej na trzydzieści dni przed upływem terminu zgłaszania kandydatów.

Liczba ławników jaka powinna być wybrana z terenu Gminy Bobrowniki:

 1. Do Sądu Rejonowego w Lipnie – 1 osoba

Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

 

Kto może być ławnikiem ?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 2. Jest nieskazitelnego charakteru.
 3. Ukończył 30 lat.
 4. Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku.
 5. Nie przekroczył 70 lat.
 6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.
 7. Posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikami nie mogą być:

 1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze.
 2. Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 3. Funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń.
 4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy.
 5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy.
 6. Duchowni.
 7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej.
 8. Funkcjonariusze Służby Więziennej.
 9. Radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie

 

Kto i do kiedy może zgłosić kandydata?

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2011 roku.

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego, do której kandydat ma obowiązek załączyć:

 1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby .
 2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 5. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punkcie od 1 – 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Gdzie należy składać dokumenty?

Stosowne dokumenty dotyczące wyborów ławników sądowych należy składać w sekretariacie pokój Nr 25 w godzinach pracy urzędu.

 

Wzór karty zgłoszenia na ławnika dostępny jest w Urzędzie Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 pokój Nr 21 oraz poniżej w załączniku.

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.06.2011r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 czerwca 2011 10:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1691
07 czerwca 2011 10:41 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika [karta_zgloszenia_kandydata_na_lawnika_20111.doc] do dokumentu.
07 czerwca 2011 10:40 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu.