Przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę Hali Sportowej wraz z częścią socjalną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 210747-2008 z dnia 2008-09-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bobrowniki
Przedmiotem zamówienia publicznego jest robota budowlana polegająca na budowie obiektu kubaturowego - hali sportowej wraz z częścią socjalną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach: 1. Powierzchnia użytkowa brutto -...
Termin składania ofert: 2008-10-02

Bobrowniki: Budowa hali sportowej z częścią socjalną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach.
Numer ogłoszenia: 288559 - 2008; data zamieszczenia: 29.10.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 210747 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bobrowniki, ul. Nieszawska 10, Bobrowniki, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-54 2514903, faks 0-54 2514901.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa hali sportowej z częścią socjalną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Robota budowlana polegająca na budowie obiektu kubaturowego - hali sportowej wraz z częścią socjalną oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.25-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 2289357.95 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum Firm: Spółka Budowlano-Usługowa Budex Lipno ul. Budowlana 3, Przesiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne Sanmel Brodnica ul. Świerkowa 3, ul. Budowlana 3, 87-600 Lipno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 2289357.95

  • Oferta z najniższą ceną: 2289357.95 oferta z najwyższą ceną: 3961940.16

  • Waluta: PLN.

 

 

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.10.2008r.
Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: L. Poliwko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 października 2008 10:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 4916
29 października 2008 10:56 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumentu.