Komunikaty

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r.

Na podstawie art. 18 pkt. 2 lit. d) ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 277 z 2010 roku).

Wójt Gminy Bobrowniki- Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy po odpowiednim przeszkoleniu przeprowadzą spis powszechny ludności i mieszkań na terenie Gminy Bobrowniki.

Liczba kandydatów na rachmistrzów spisowych: 3 osoby - w tym 2 rachmistrzów oraz 1 osoba rezerwowa.

Wymagania stawiane kandydatom:
1. ukończone 18 lat;
2. co najmniej średnie wykształcenie ;
3. posiadanie pełni praw publicznych;
4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe);
5. dyspozycyjność – praca na ponad trzy miesiące - preferowane osoby niepracujące lub zatrudnione na niepełny etat;
6. biegła znajomość języka polskiego oraz, ze względu na specyfikę pracy, sprawność fizyczna;
7. umiejętności interpersonalne, takie jak: asertywność, łatwe nawiązywanie kontaktów, sprawne i skuteczne komunikowanie się z respondentami, wzbudzanie zaufania wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, uprzejmość, cierpliwość;
8. umiejętność organizacji pracy własnej oraz posiadanie takich cech jak: obowiązkowość, rzetelność i staranność;
9. zdolność obsługi komputera (w czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem elektronicznym z zainstalowanymi aplikacjami do wypełniania formularza spisowego);
10. znajomość systemu GPS oraz umiejętność praktycznego wykorzystania map cyfrowych;
11. kandydat na rachmistrza powinien mieszkać lub pracować na terenie gminy Bobrowniki;

Elementy obligatoryjne oferty:
1. Pisemne zgłoszenie podpisane przez Kandydata, zawierające: dane osobowe, adresowe, kontaktowe (telefon, adres e-mail), informacje dotyczące statusu (miejsce nauki bądź zatrudnienia oraz wymiar czasu pracy) oraz określenie poziomu umiejętności obsługi komputera (w tym systemu operacyjnego Windows), *
2. Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
3. Kserokopia dowodu osobistego,
4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.),


Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w NSP 2011r." należy złożyć do dnia 16 grudnia 2010 roku do godz. 15/15 - o dalszej kwalifikacji decyduje kolejność wpływu ofert - w sekretariacie Urzędu Gminy w Bobrownikach lub wysłać na adres: Urząd Gminy w Bobrownikach, ul. Nieszawska 10, 87-617Bobrowniki.

W przypadku przesyłania oferty należy uwzględnić czas dotarcia przesyłki. Oferty, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Szczegółowych informacji udziela Lider gminny do spraw narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. w Urzędzie Gminy w Bobrownikach (pokój nr 22, I piętro), Tel. 54 2514903,

Informacje uzupełniające:

Harmonogram naboru na rachmistrzów spisowych:

I etap - nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych:
1. Złożenie wymaganych dokumentów do dnia 16 grudnia 2010 r. do godz. 15/15.
2. Weryfikacja ofert pod względem formalnym do dnia 17 grudnia 2010 r.
3. Wybór kandydatów na rachmistrzów spisowych do dnia 20 grudnia 2010 r,

II etap – wybór rachmistrzów spisowych:
1. Odbycie szkolenia z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami spisu zakończonego egzaminem
2. Powołanie rachmistrzów spisowych przez dyrektora urzędu statystycznego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu przyrzeczenia o przestrzeganiu tajemnicy statystycznej.

Warunki zatrudnienia rachmistrza spisowego:
Praca w terenie - bezpośrednie wywiady u osób wskazanych w ramach Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego. Warunki wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia będzie uregulowane w rozporządzeniu wykonawczym na podstawie art 20 ust. 6 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 277 z 2010 roku).

Rachmistrzowi spisowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Terminarz zajęć związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r.:
1. 5 stycznia – 25 lutego 2011 r. - Udział kandydatów na rachmistrzów spisowych w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu (zakończone egzaminem);
2. 1 – 17 marca 2011 r. - obchód przedspisowy realizowany przez rachmistrza spisowego;
3. 6-7 kwietnia 2011 r. – szkolenie uzupełniające i odprawa przedspisowa z udziałem rachmistrza spisowego;
4. 8 kwietnia – 30 czerwca 2011 – spis powszechny realizowany przez rachmistrza spisowego.

Druki do pobrania w załączeniu


Gminny Komisarz Spisowy
Tadeusz Grzegorzewski
Wójt Gminy Bobrowniki

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.12.2010r.
Dokument wytworzony przez: Referat ds. obywatelskich USC
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: M. Grudowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 grudnia 2010 13:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1587
07 grudnia 2010 12:11 (Małgorzata Grudowska) - Zmiana danych dokumentu.
07 grudnia 2010 10:58 (Małgorzata Grudowska) - Zmiana danych dokumentu.
06 grudnia 2010 13:25 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika [oswiadczenia.doc] do dokumentu.