Urząd Stanu Cywilnego

Do zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
1) rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
2) sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
3) sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
4) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
5) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
6) stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
7) wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
8) wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,
9) prowadzenie ewidencji ludności w systemie informatycznym i przechowywanie dokumentów ewidencji,
10) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych,
11) prowadzenie postępowania i przygotowywanie decyzji w sprawach meldunkowych,
12) wydawanie poświadczeń i zaświadczeń meldunkowych,
13) prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
14) przyjmowanie wniosków, kompletowanie niezbędnej dokumentacji do wyrobienia dowodów osobistych i ich elektroniczne przesyłanie do Centrum Personalizacji Dowodów,
15) sporządzanie wykazów dzieci dla szkół i przedszkoli,
16) udostępnianie uprawnionym podmiotom danych osobowych ze zbioru ewidencji ludności i ze zbioru wydanych i utraconych dowodów osobistych,
17) prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru wyborców,
18) sporządzanie spisów wyborców,
19) realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności gospodarczej przypisanych organom gminy (wprowadzanie wniosków przedsiębiorców o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG),
20) nadawanie numerów porządkowych dla nieruchomości,
21) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
2. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie spraw obywatelskich należy w szczególności:
1) planowanie działalności w zakresie realizacji zarządzania obroną cywilną,
2) opracowywanie planów obrony cywilnej Gminy i planów ewakuacji ludności,
3) organizacja systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności,
4) organizacja bazy magazynowej, prowadzenie ewidencji sprzętu i wyposażenia formacji obrony cywilnej oraz realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki obrony cywilnej,
5) prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej i ludności w zakresie samoobrony,
6) planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz sił zbrojnych, jednostek gospodarczych i własnych potrzeb oraz ich realizacja,
7) opracowywanie i aktualizacja planu zarządzania kryzysowego oraz planu operacyjnego funkcjonowania Gminy,
8) opracowanie planu akcji kurierskiej i jego aktualizacja,
9) współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień i Starostwem Powiatowym w zakresie doręczania kart powołania do czynnej służby wojskowej i wezwań do realizacji świadczeń,
10) organizacja, przeprowadzanie rejestracji i kwalifikacji wojskowej,
11) prowadzenie spraw przygotowawczych do kwalifikacji wojskowej oraz związanych z tym, zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
12) orzekanie o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
13) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie organizacji imprez masowych
i zgromadzeń oraz współdziałanie w tym zakresie z Policją,
14) prowadzenie postępowań administracyjnych na przeprowadzanie zbiórek publicznych na terenie Gminy,
15) prowadzenie postępowań w sprawach wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
16) prowadzenie ewidencji wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i naliczanie opłat za zezwolenia,
17) realizacja zadań kancelarii tajnej,
18) rozliczanie kart drogowych pojazdów będących w dyspozycji Urzędu,
19) realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym:
a) współpraca z jednostkami ochotniczych straży pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP,
b) współpraca z jednostkami ochotniczych straży pożarnych w zakresie gospodarowania sprzętem, urządzeniami pożarniczymi i pojazdami stanowiącymi wyposażenie tych jednostek,
c) przygotowywanie projektu budżetu przeznaczonego na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych i realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
d) przygotowywanie umów dla kierowców zatrudnionych do obsługi samochodów strażackich,
e) przygotowywanie propozycji w zakresie wysokości ryczałtów dla Komendanta Gminnego i kierowców,
f) rozliczanie kierowców z paliwa przeznaczonego dla samochodów strażackich, przeprowadzenie inwentaryzacji stanu paliwa na koniec roku budżetowego dla samochodów strażackich,
g) organizowanie przeprowadzenia badań lekarskich oraz ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych od następstw wypadków podczas wykonywania zadań statutowych,
20) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

Stanowiska

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Stanowisko ds. obywatelskich

Dokumenty

Druki dla PETENTA

Druki dla PETENTA

Druki dla PETENTA

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Wybory

Ostrzeżenia meteo i hydro

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 kwietnia 2008 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 5904
25 kwietnia 2019 09:03 (Dawid Prykowski) - Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko ds. obywatelskich.
25 marca 2016 08:03 (Karol Kostrzewski) - Dodanie stanowiska: stanowisko ds. obywatelskich.
08 maja 2015 10:01 (Karol Kostrzewski) - Aktualizacja danych stanowiska: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.