Projekty uchwał Rady

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Bobrowniki miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.

PROJEKT
UCHWAŁA NR ....................
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia ..............................

w sprawie: ustalenia dla Wójta Gminy Bobrowniki miesięcznego limitu
kilometrów na jazdy lokalne

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.1), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 2) oraz § 3 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z poźn. zm.3) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Wójtowi Gminy miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne w wysokości ...........km.

§ 2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie w BIP.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu rady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 1214
12 marca 2008 23:04 (Paweł Grudowski) - Utworzenie dokumentu