Projekty uchwał Rady

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Bobrownikach

UCHWAŁA Nr / /2007
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia ...........................

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Bobrownikach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust.2 w związku z art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) i art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Nr 281, poz. 2781, Dz. U Z 2005 r, Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Zespołu Oświaty w Bobrownikach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc: § 2 i § 5 Uchwały Nr XIV/81/96 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej i nadania statutu, Uchwała Nr XXIX/147/98 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XIV/81/96 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej i nadania statutu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008 roku.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Grudowski
Ilość wyświetleń: 1147
12 marca 2008 23:04 (Paweł Grudowski) - Utworzenie dokumentu