Projekty uchwał Rady

Projekt - Uchwała nr ………… w sprawie uchylenia uchwały nr XX/140/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2016 r.

Projekt uchwały

Uchwała nr …………

w sprawie uchylenia uchwały nr XX/140/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę nr XX/140/2016 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2016 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Z dniem 01.08.2016 r. Gmina Bobrowniki rozpoczęła realizację projektu pn. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Bobrowniki wraz z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji. Posiadanie programu jest jednym z warunków skutecznego sięgania po środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W okresie 01.08.2016 r. – 28.12.2016 r. odbywały się konsultacje z mieszkańcami 9 sołectw oraz analiza danych dotyczących występowania przestrzeni zdegradowanej, przestępczości, bezrobocia i pomocy społecznej na podstawie danych Policji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie. Zgromadzone dane posłużyły koordynatorowi projektu do sporządzenia propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego w miejscowościach posiadających przestrzeń zdegradowaną – Bobrowniki (ruiny zamku) i Rachcin (niedokończona budowa sali gimnastycznej). Uchwałą nr XX/140/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Rada Gminy Bobrowniki wyznaczyła obszar zdegradowany na terenie miejscowości Bobrowniki i Rachcin dokonując jednocześnie delimitacji obszaru rewitalizacji, którym objęto całą miejscowość Rachcin oraz część miejscowości Bobrowniki. Mieszkańcy Bobrownik stanowią 34 % ogółu mieszkańców Gminy, zaś zasady wyznaczania obszaru rewitalizacji stanowią, że może on obejmować obszar zamieszkany przez nie więcej niż 30 % ogółu ludności Gminy. Wobec powyższego na terenie miejscowości Bobrowniki dokonano redukcji i przeprowadzenia dodatkowej analizy sytuacji zdiagnozowanej w poszczególnych okręgach wyborczych ustanowionych uchwałą nr XI/70/2012 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 września 2012 r. w sprawie okręgów wyborczych. Przyjęta delimitacja znalazła swe zastosowanie w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Bobrowniki na lata 2017 – 2023 przyjętym Uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr XXIII/154/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. Pismem z dnia 26 kwietnia 2017 r. (data wpływu: 27.04.2017 r.) Wójt Gminy Bobrowniki wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z wnioskiem o wpis do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko – Pomorskiego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobrowniki na lata 2017 – 2023 przyjętego Uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr XXIII/154/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. z wyznaczonym obszarem rewitalizacji obejmującym całą miejscowość Rachcin oraz część miejscowości Bobrowniki.  Pismem z dnia 31.08.2017 r. (data wpływu: 04.09.2017 r.) Urząd Marszałkowski poinformował, że na terenie miejscowości Bobrowniki redukcja obszaru rewitalizacji nie może odbywać się w toku wyznaczonym przebiegiem granic okręgów wyborczych. W związku z koniecznością przeprowadzenia bardziej zaawansowanej analizy problemów społecznych w kontekście planowanych do realizacji projektów Urząd Marszałkowski wyznaczył Wójtowi Gminy Bobrowniki termin na ponowne sporządzenie programu w terminie do 3 listopada 2017 r. Wobec powyższego uchylenie uchwały, mocą której wyznaczono obszar rewitalizacji w miejscowości Bobrowniki w toku przebiegu granic okręgów wyborczych, jest zasadne. Uchwałę podjęto na podstawie dokumentu pn. Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – stanowiącego Załącznik nr 10 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.10.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Gruntami Inwestycji i Spraw Gospodarczych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karol Kostrzewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 października 2017 11:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karol Kostrzewski
Ilość wyświetleń: 812
27 października 2017 11:44 (Karol Kostrzewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)