Referat Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Spraw Gospodarczych

Do zadań Referatu Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Spraw Gospodarczych w zakresie spraw gospodarki gruntami należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
2) prowadzenie spraw związanych z gospodarką gruntami w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości,
3) prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym, w tym m. in.: wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację przedsięwzięcia,
4) współpraca ze Starostem Powiatowym w związku ze sporządzaniem projektów uproszczonych planów urządzenia lasów niepaństwowych,
5) kontrolowanie gospodarki łowieckiej i współdziałanie z zarządcą obwodów łowieckich
w zagospodarowaniu łowieckim obszarów Gminy,
6) prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i melioracją w tym m. in.: prowadzenie statystyki rolnej, organizowanie i przeprowadzanie spisów rolnych i innych badań statystycznych w zakresie rolnictwa na terenie Gminy,
7) prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem zaraźliwych chorób roślin, zwalczaniem szkodników i chwastów,
8) prowadzenie spraw związanych ze szkodami w uprawach w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych,
9) opiniowanie prac geologicznych,
10) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopii,
11) prowadzenie spraw wynikających z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami
w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy (zbywanie, nabywanie, wydzierżawianie, wynajmowanie, użyczanie, sprawy związane z wieczystym użytkowaniem),
12) organizowanie przetargów dotyczących zbywania nieruchomości gruntowych,
13) prowadzenie spraw związanych z wyceną nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub do oddania w użytkowanie wieczyste,
14) naliczanie należności za nieruchomości udostępnione z zasobu,
15) sporządzanie wniosków wieczysto-księgowych o wpisanie prawa własności, o sprostowanie wpisów w KW prowadzonych dla nieruchomości stanowiących własność Gminy,
16) składanie wniosków do Starostwa Powiatowego o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów w związku z nabywaniem lub podziałem nieruchomości,
17) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości,
18) udział w czynnościach związanych z ustaleniem odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne,
19) uczestnictwo w czynnościach na gruncie prowadzonych przez uprawnionych geodetów,
20) nadzór nad pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach: kierowca ciągnika i operator koparki,
21) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
2. Do zadań Referatu Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Spraw Gospodarczych w zakresie spraw inwestycji, programów, projektów i promocji należy w szczególności:
1) przygotowywanie całokształtu procesu inwestycyjnego,
2) opracowywanie zakresów rzeczowych dla poszczególnych inwestycji,
3) nadzór merytoryczny nad realizacją inwestycji,
4) opracowywanie informacji na temat przebiegu inwestycji w zakresie rzeczowym
i finansowym,
5) opracowywanie informacji i sprawozdań z realizacji inwestycji ujętych w budżecie gminy,
6) prowadzenie analizy możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych,
7) opracowywanie projektów i wniosków o dofinansowanie ze źródeł zagranicznych z zakresu zadań własnych Gminy,
8) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i informacyjnych o Gminie,
9) prowadzenie strony internetowej Urzędu, aktualizacja informacji i zbieranie informacji od innych pracowników Urzędu oraz ich publikacja (w tym zakresie współpraca z Sekretarzem Gminy),
10) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu,
11) współpraca z Kujawsko – Pomorską Siecią Informacyjną,
12) obsługa platformy e-puap,
13) obsługa poczty elektronicznej Urzędu,
14) bieżący nadzór nad działalnością wspólnot gruntowych,
15) realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
w zakresie działalności pożytku publicznego,
16) koordynacja i nadzór nad sprzętem informatycznym, w tym: zlecanie napraw sprzętu komputerowego i modernizacji sieci teleinformatycznej, dokonywanie niezbędnych zakupów,
17) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

Stanowiska

Inspektor ds. gospodarki gruntami

Inspektor ds. inwestycji, programów, projektów, promocji.

Podinspektor ds. inwestycji, programów, projektów, promocji i archiwum zakładowego.

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Obwieszczenia

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 kwietnia 2015 13:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karol Kostrzewski
Ilość wyświetleń: 3054
04 lutego 2020 12:53 (Dawid Prykowski) - Dodanie stanowiska: Podinspektor ds. inwestycji, programów, projektów, promocji i archiwum zakładowego..
04 lutego 2020 12:52 (Dawid Prykowski) - Dodanie stanowiska: Inspektor ds. inwestycji, programów, projektów, promocji..
25 kwietnia 2019 09:02 (Dawid Prykowski) - Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. inwestycji, programów, projektów i promocji.