Projekty uchwał Rady

Projekt - Uchwała nr .../... 2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia ... kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobrowniki na lata 2017-2023

Uchwała nr …./…/…

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia … kwietnia 2017 r.

W sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobrowniki na lata 2017 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje:

§ 1 Przyjmuje się Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bobrowniki na lata 2017 – 2023 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bobrowniki na lata 2017-2023 powstał zgodnie z Zasadami programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – pomorskiego na lata 2014 – 2020 przyjętymi Uchwałą nr 30/1163/16  Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.03.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Gruntami Inwestycji i Spraw Gospodarczych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karol Kostrzewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2017 09:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karol Kostrzewski
Ilość wyświetleń: 1296
18 kwietnia 2017 09:06 (Karol Kostrzewski) - Dodanie załącznika [projekt_lokalny_program_rewitalizacji_gminy_bobrowniki_na_lata_201720 23_projekt.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 kwietnia 2017 09:05 (Karol Kostrzewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)