Statut - archiwum

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr XVIII/111/2009

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 27 stycznia 2009r.

 

STATUT

 

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

W BOBROWNIKACH

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej Ośrodkiem , działa na podstawie :

 1. zarządzenia nr 1 Naczelnika Gminy Bobrowniki z dnia 30 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach.

 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )

 3. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2008 r. Nr 115, poz.728 z późn. zm.)

 4. przepisów niniejszego Statutu.

 

§ 2. Ilekroć w statucie mowa o :

1) ustawie , należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2008, Nr.115,poz.728 z późn.zm.Dz.U. Nr.171, poz.1056)

2) gminie, należy przez to rozumieć gminę Bobrowniki.

3) radzie, należy przez to rozumieć Radę Gminy Bobrowniki.

4) wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy Bobrowniki.

5) ośrodku, należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach.

6) kierowniku, należy przez to rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach.

 

§ 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy o statusie jednostki budżetowej.

 

§ 4. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Bobrowniki, a siedzibą lokal budynku przy ul. Nieszawskiej 10 w Bobrownikach.

 

§ 5. Ośrodek używa pieczątki podłużnej z napisem :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

87-617 Bobrowniki , ul. Nieszawska 10 , tel. 251-49-02

 

Rozdział II

Cele i zadania

§ 6. 1. Celem pomocy społecznej jest :

 1. zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,

 2. doprowadzenie w miarę możliwości do życiowego usamodzielnienia osób oraz ich integracji ze środowiskiem,

 3. zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

 

2. Zadania pomocy społecznej obejmują w szczególności :

 1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,

 2. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

 3. prowadzenie świetlicy profilaktyczno – wychowawczej,

 4. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

 5. pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

 6. pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

 7. podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

§ 7. Obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej spoczywa na Ośrodku w zakresie i rozmiarze określonym w ustawach, uchwałach Rady Gminy i zawartych porozumieniach w oparciu o otrzymane na ten cel środki finansowe.

 

§ 8. Ośrodek współpracuje ze wszystkimi organami i instytucjami mającymi w swoim zakresie zadania pomocy społecznej, kościołem, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

§ 9.1. Ośrodek realizuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, do których należy :

 1. pomoc w formie usług opiekuńczych osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób,

 2. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

 3. pomoc w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego,

 4. udzielenie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

 5. prowadzenie świetlicy środowiskowej,

 6. udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

 

 1. zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i warunków realizacji wyżej wymienionych zadań,

 2. kierowanie do domów pomocy społecznej odpowiedniego typu i ponoszenia opłat za pobyt mieszkańca umieszczonego w tym domu, według zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej,

 

2. Ośrodek wykonuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze fakultatywnym w następujących sprawach :

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych,

 2. przyznawanie pomocy rzeczowej,

 3. realizowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy,

 

3. Ośrodek wykonuje zadania własne gminy z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności :

 1. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 2. zlecania i zawierania umów z współrealizatorami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 3. inicjowania i realizowania innowacyjnych form profilaktyki alkoholowej,

 

§ 10. Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, a w szczególności :

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych ,

 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i celowych.

 3. przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,

 4. przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego,

 5. świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego i ustawy o pomocy społecznej,

 6. realizowanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków,

 7. opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad ciężko chorym,

 8. opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 

§ 11. Ośrodek ustala uprawnienia do zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, zasiłków udzielanych kombatantom oraz wypłaca te świadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i prowadzi ewidencję księgową udzielonej pomocy.

 

Rozdział III

Organizacja Ośrodka

§ 12. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka , zasady jego funkcjonowania , zakres zadań stanowisk pracy oraz tryb i organizację pracy określa Kierownik GOPS w regulaminie organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach.

2. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka oraz zasady ich wynagrodzenia określają przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.z 1998 roku Nr 21,poz.94 z późn.zm.) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223,poz.1458) wraz z aktami wykonawczymi.

 

§ 13. 1 Kierownik organizuje pracę Ośrodka , kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Kierownik Ośrodka zatrudnia oraz zwalnia podległych pracowników.

3. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Bobrowniki.

 

§ 14. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

 

§ 15. Ośrodek finansowany jest z :

 1. środków finansowych przekazywanych przez gminę zabezpieczających realizację zadań własnych fakultatywnych oraz zadań własnych o charakterze obowiązkowym,

 2. dotacji na realizację zadań zleconych i programów rządowych,

 3. zwracanych wydatków za świadczenia z pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej i przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

 4. przekazywanych darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz fundacji,

 5. środków przekazywanych na podstawie porozumień i umów,

 6. dotacji na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

§ 16. Kierownik Ośrodka dokonuje czynności prawnych w zakresie zwykłego zarządu.

 

§ 17. 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, obejmujący wydatki określone i przyjęte w budżecie gminy.

2. Plan finansowy określany jest na każdy rok kalendarzowy.

 

Rozdział V

Mienie Ośrodka

 

§ 18. 1. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym , do którego stosuje się postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

2. Ośrodek gospodaruje powierzonym mu mieniem oraz dba o jego zabezpieczenie .

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 19. Zmiany w statucie dokonuje Rada Gminy Bobrowniki w formie przewidzianej dla jego przyjęcia.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.01.2009r.
Dokument wytworzony przez: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: L. Lorenc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2009 10:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 2467
10 lutego 2009 10:28 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumentu.