Statut - archiwum

Uchwała Nr XV/90/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 23 września 2008r. w sprawie: Statutu Gminy Bobrowniki

 

 

UCHWAŁA Nr XV/90/2008

RADY GMINY BOBROWNIKI

z dnia 23 września 2008 r.

 

w sprawie: Statutu Gminy Bobrowniki.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Bobrowniki w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Traci moc uchwała nr VII/40/2003 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobrowniki i Uchwała Nr XIV/83/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawie Statutu Gminy Bobrowniki.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.09.2008r.
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 września 2008 14:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 2077
29 września 2008 14:28 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika.
29 września 2008 14:27 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumentu.