Udzielane zamówienia - rok 2011

Ogłoszenie o zamówieniu " Wybór sprzedawcy kruszywa drogowego z transportem na drogi gminne i dojazdowe do gruntów rolnych"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedmiot zamówienia:

„Wybór sprzedawcy kruszywa drogowego z transportem na drogi gminne i dojazdowe do gruntów rolnych”.

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki

www.bip.ugbobrowniki.pl

Godziny urzędowania ;poniedziałek, środa i czwartek - 7.15 - 15:15; wtorek – 7,15 – 16,00; piątek – 7,15 – 14,30

Kontakt : 054 2514903

Nr ogłoszenia w BZP: 169526-2011.

2) Określenie trybu zamówienia:

   przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: SIWZ można uzyskać drogą pocztową lub odebrać osobiście w pok. Nr 21 w Urzędzie Gminy                    w Bobrownikach ul. Nieszawska 10 lub na stronie internetowej:

     www.bip.ugbobrowniki.pl

4) Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia :

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

  

5)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

6) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7) Termin wykonania zamówienia: do 31 sierpnia 2011 roku.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu:

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zawiera SIWZ.

8) Informacja na temat wadium:

    Wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

Sposób punktowania

1

Cena

100 %

Ilość punktów = cena najniższa x 100%/cena badanej oferty

10) miejsce i termin składania ofert:

 Sekretariat pokój nr 25 I piętro budynku Urzędu Gminy w Bobrownikach

ul. Nieszawska 10;  87- 617 Bobrowniki do dnia 04.07.2011r. do godz. 11,00

 

11)miejsce i termin otwarcia ofert:

     Urząd Gminy Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki ; parter sala konferencyjna pokój nr 12 w dniu 04.07.2011r.  godz. 11,05

12) termin związania ofertą -  okres 30 dni

13) Czy jest to umowa ramowa: Nie

 

 

Bobrowniki 22.06.2011r.                              Wójt Gminy Bobrowniki

                                                                    mgr Tadeusz Grzegorzewski

                                                                    

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.06.2011 r.
Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: L. Poliwko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 czerwca 2011 08:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1777
24 czerwca 2011 08:20 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika [wzor_umowy_kruszywo_2011.doc] do dokumentu.
24 czerwca 2011 08:20 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika [wykaz_wykon_dost.doc] do dokumentu.
24 czerwca 2011 08:19 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika [siwz_kruszywo.doc] do dokumentu.