Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wraz z dowozem kamienia wapiennego o granulacji od 0-63mm na modernizację drogi gminnej Bobrownickie Pole, część działki Nr 293 w ilości 900 ton

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wraz z dowozem kamienia wapiennego o granulacji od 0-63mm na modernizację drogi gminnej Bobrownickie Pole, część działki Nr 293 w ilości 900 ton”.

 

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki

www.bip.ugbobrowniki.pl

lespol2@vp.pl

Godziny urzędowania 8.00 - 15:00

Kontakt : 054 2514903

Nr ogłoszenia w BZP: 230988-2009 z dnia 09.07.2009r.

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: SIWZ można uzyskać drogą pocztową lub odebrać osobiście w pok. Nr 21 w Urzędzie Gminy w Bobrownikach ul. Nieszawska 10 lub na stronie internetowej:

www.bip.ugbobrowniki.pl

4) Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia :

Dostawa wraz z dowozem kamienia wapiennego o granulacji od 0-63mm na modernizację drogi gminnej Bobrownickie Pole, część działki Nr 293 w ilości 900 ton. Kod CPV 44.91.10.00-9

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia: do 20 sierpnia 2009 roku.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

  1. złożą oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych”;

  2. złożą oświadczenie, iż nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych”;

  3. złożą wymagane dokumenty określone w SIWZ.

  4. zapewnią wykonanie zamówienia w okresie do 20.08.2009r.

8) Informacja na temat wadium:

Nie dotyczy.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

Sposób punktowania

1

Cena

100 %

Ilość punktów = cena najniższa x 100%/cena badanej oferty

10) miejsce i termin składania ofert:

pokój nr 21, I piętro budynku Urzędu Gminy w Bobrownikach

ul. Nieszawska 10

87-617 Bobrowniki

do dnia 20.07.2009 do godz. 12:00

 

11)miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki ;pokój nr 12

w dniu 20.07.2009 godz. 12,10

12) termin związania ofertą - okres 30 dni

  1. Czy jest to umowa ramowa: Nie

     

Bobrowniki 09.07.2009r. Wójt Gminy Bobrowniki

mgr Tadeusz Grzegorzewski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.07.2009r.
Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: L. Poliwko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2009 10:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 2949
15 lipca 2009 11:39 (Małgorzata Grudowska) - Zmiana treści dokumnetu.
10 lipca 2009 10:58 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika.
10 lipca 2009 10:57 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumentu.