Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę "Bobrowniki: Dostawa nowego samochodu 20 osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa nowego samochodu 20 osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”.

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki

www.bip.ugbobrowniki.pl

lespol2@vp.pl

Godziny urzędowania 8.00 - 15:00

Kontakt : 054 2514903

Nr ogłoszenia w BZP: 211009-2008 z dnia 10.09.2008r.

2) Określenie trybu zamówienia:

   przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: SIWZ można uzyskać drogą pocztową lub odebrać osobiście w pok. Nr 21 w Urzędzie Gminy                    w Bobrownikach ul. Nieszawska 10 lub na stronie internetowej:

     www.bip.ugbobrowniki.pl

4) Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia :

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

  

5)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

6) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7) Termin wykonania zamówienia: do 20 listopada 2008 roku.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu:

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zawiera SIWZ.

8) Informacja na temat wadium:

    Zamawiający nie pobiera wadium.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

Sposób punktowania

1

Cena

100 %

Ilość punktów = cena najniższa x 100%/cena badanej oferty

10) miejsce i termin składania ofert:

 pokój nr 21, I piętro budynku Urzędu Gminy w Bobrownikach

ul. Nieszawska 10

87-617 Bobrowniki

                            do dnia 19.09.2008 do godz. 11:00

 

11)miejsce i termin otwarcia ofert:

     Urząd Gminy Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki ;pokój nr 21

                          w dniu 19.09.2008 godz. 11,05

12) termin związania ofertą -  okres 30 dni

13)  Czy jest to umowa ramowa: Nie

 

Bobrowniki 10.09.2008r.                              Wójt Gminy Bobrowniki

                                                                    mgr Tadeusz Grzegorzewski

                                                                    

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.09.2008r.
Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: L. Poliwko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 września 2008 10:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 3729
11 września 2008 10:44 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika.
11 września 2008 10:41 (Małgorzata Grudowska) - Utworzenie dokumnetu.