Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Dostawa kruszywa z recyklingu-gruzu betonowego o granulacji 0-61 mm do remontu nawierzchni dróg gminnych".

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 219486-2014 z dnia 2014-07-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bobrowniki
Dostawa kruszywa z recyklingu - gruzu betonowego o granulacji 0-61mm do remontu nawierzchni dróg gminnych w ilości około 1000 ton.
Termin składania ofert: 2014-07-21


Bobrowniki: Dostawa kruszywa z recyklingu-gruzu betonowego o granulacji 0-61 mm do remontu nawierzchni dróg gminnych
Numer ogłoszenia: 255470 - 2014; data zamieszczenia: 31.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 219486 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bobrowniki, ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-54 2514903, faks 0-54 2514901.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszywa z recyklingu-gruzu betonowego o granulacji 0-61 mm do remontu nawierzchni dróg gminnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa kruszywa z recyklingu-gruzu betonowego o granulacji 0-61 mm do remontu nawierzchni dróg gminnych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2, 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.07.2014.

  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MAR-POL Marcin Zbigniew Ochoński, Cetki 5, 87-500 Rypin, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32,52 PLN.

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 44,90

 • Oferta z najniższą ceną: 44,90 / Oferta z najwyższą ceną: 44,90

 • Waluta: PLN.

   

Wiadomość powiązana z

Organ

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.07.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: L. Poliwko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 lipca 2014 08:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1930
31 lipca 2014 08:53 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)