Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu ,,Zakup i dostawa używanej koparko-ładowarki dla potrzeb Gminy Bobrowniki"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa używanej koparko-ładowarki dla potrzeb Gminy Bobrowniki

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki

www.bip.ugbobrowniki.pl

lespol2@wp.pl

Godziny urzędowania ;poniedziałek, środa i czwartek - 7.15 - 15:15; wtorek – 7,15 – 16,00; piątek – 7,15 – 14,30

Kontakt : 054 2514903

Nr ogłoszenia w BZP: 704 – 2014  z dnia 02.01.2014 r.

2) Określenie trybu zamówienia:

   przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: SIWZ można uzyskać drogą pocztową lub odebrać osobiście w pok. Nr 21 w Urzędzie Gminy                    w Bobrownikach ul. Nieszawska 10 lub na stronie internetowej:

     www.bip.ugbobrowniki.pl (zakładka Zamówienia publiczne)

4) Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia :

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

  

5)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

6) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7) Termin wykonania zamówienia: 15 dni od podpisania umowy.

 

8) Opis warunków udziału w postępowaniu:

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zawiera SIWZ.

9) Informacja na temat wadium:

    Wadium: nie dotyczy.

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

Sposób punktowania

1

Cena

100 %

Ilość punktów = cena najniższa x 100%/cena badanej oferty

11) miejsce i termin składania ofert:

 pokój nr 25, I piętro budynku Urzędu Gminy w Bobrownikach

ul. Nieszawska 10;  87- 617 Bobrowniki do dnia 17 stycznia 2014 r. do godz. 11,00

 

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki ;pokój nr 12 (parter)                          w dniu 17 stycznia 2014 r.  godz. 11,05.

13) termin związania ofertą -  okres 30 dni

14) Czy jest to umowa ramowa: Nie

 

                                                                                      Wójt Gminy Bobrowniki

                                                                                       Tadeusz Grzegorzewaki

Bobrowniki, dnia 02.01.2014 r.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.01.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: L. Poliwko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2014 07:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1341
03 stycznia 2014 07:55 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika [siwz.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2014 07:54 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika [ogĹ‚oszenie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2014 07:54 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)