Przetargi

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości zabudowanej i nieruchomości gruntowej położonych we wsi Gnojno Gmina Bobrowniki

Wójt Gminy Bobrowniki

OGŁASZA

 

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:

 

  1. Nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Gnojno Gmina Bobrowniki:

- działka Nr 261 o powierzchni 0,55 ha,

- budynek byłej szkoły (parter i poddasze użytkowe) o pow. 498,56m²,

- budynek gospodarczy o pow. 45,00m².

- garaż o pow. 20,00 m²

Cena wywoławcza – netto 425 000,00zł. (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

 

  1. Nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,70 ha – działka Nr 262 położona we wsi Gnojno Gmina Bobrowniki.

Cena wywoławcza –  netto 16 000,00 (słownie: szesnaście tysięcy złotych)

Należny podatek VAT w wysokości 23% zostanie doliczony do zaoferowanej ceny zakupu w przetargu.

     Dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Lipnie Wydział V Ksiąg Wieczystych  księga wieczysta Nr 11209.

Obciążenie nieruchomości – brak

Przeznaczenie w planie – brak planu. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki zatwierdzone uchwałą                 Nr IV/25/99 z dnia 25.02.1999r. dla obszaru obejmującego działkę Nr 261 istnieje zapis teren usług oświaty, a dla działki Nr 262 – cele produkcji rolniczej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na poszczególne nieruchomości oraz wpłacenie wadium.

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zaklejonych kopertach oznaczonych pełną nazwą oferenta i tytułem przetargu  w terminie do 28 marca 2011r. do godziny 12ºº, w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10,                                       87 – 617 Bobrowniki, pokój Nr 21.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej poszczególnych nieruchomości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Bobrowniki w KDBS O/Włocławek                               Nr 23 9550 0003 2001 0070 4360 0001 w terminie do 25 marca 2011r.

 

Pisemna oferta powinna zawierać:

  1. Imię, nazwisko lub nazwę, siedzibę oferenta, numer telefonu,
  2. Datę sporządzenia oferty
  3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i je akceptuje bez zastrzeżeń,
  4. Oświadczenie oferenta, że znany mu jest stan prawny oraz przeznaczenie nieruchomości,
  5. Oferowaną cenę zakupu – wyższą od wywoławczej,
  6. Dowód wpłacenia wadium
  7. Sposób zapłaty ceny

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 marca 2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10, pokój Nr 12 o godzinie 12,10.

O wyborze lub odrzuceniu oferty zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się w poczet ceny nabycia.

Pozostali uczestnicy otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

Wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg, gdy oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez ogłaszającego.

Wszystkie podatki i opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca nieruchomości.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży nieruchomości lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości i szczegółów przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowniki pokój Nr 21 oraz telefonicznie                   Nr telefonu : 054 2514903 wew. 40.

 

 

                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                  Tadeusz Grzegorzewski

                                                                         

 

Bobrowniki, dnia 21.02.2011r.

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.02.2011r.
Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: L. Poliwko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lutego 2011 08:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1871
21 lutego 2011 08:59 (Małgorzata Grudowska) - Zmiana danych dokumentu.
21 lutego 2011 08:56 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu.