Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych z naprawą we wsi Bobrownickie Pole w technologii nawierzchni bitumicznej o długości 1430 mb - działaki Nr 110/1 i 110/2.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedmiot zamówienia:

„Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych z naprawą we wsi Bobrownickie Pole w technologii nawierzchni bitumicznej o długości 1430 mb - działki Nr 110/1 i 110/2".

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki

www.bip.ugbobrowniki.pl

lespol2@wp.pl

Godziny urzędowania ;poniedziałek, środa i czwartek - 7.15 - 15:15; wtorek - 7,15 - 16,00; piątek - 7,15 - 14,30

Kontakt : 054 2514903

Nr ogłoszenia w BZP:  185771- 2010 z dnia 13.07.2010r.

2) Określenie trybu zamówienia:

   przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: SIWZ można uzyskać drogą pocztową lub odebrać osobiście w pok. Nr 21 w Urzędzie Gminy                    w Bobrownikach ul. Nieszawska 10 lub na stronie internetowej:

     www.bip.ugbobrowniki.pl

4) Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia :

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

  

5)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

6) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7) Termin wykonania zamówienia: do 15 września 2010 roku.

 

8) Opis warunków udziału w postępowaniu:

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zawiera SIWZ.

9) Informacja na temat wadium:

    Wadium w wysokości 5 000,00 zł.

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

Sposób punktowania

1

Cena

100 %

Ilość punktów = cena najniższa x 100%/cena badanej oferty

11) miejsce i termin składania ofert:

 pokój nr 25, I piętro budynku Urzędu Gminy w Bobrownikach

ul. Nieszawska 10;  87- 617 Bobrowniki do dnia 03.08.2010r. do godz. 12,00

 

12)miejsce i termin otwarcia ofert:

     Urząd Gminy Bobrowniki; ul. Nieszawska 10; 87-617 Bobrowniki ;pokój nr 12

                          w dniu 03.08.2010r.  godz. 12,10

13) termin związania ofertą -  okres 30 dni

13) Czy jest to umowa ramowa: Nie

 

 

Bobrowniki 13.07.2010r.                              Wójt Gminy Bobrowniki

                                                                    mgr Tadeusz Grzegorzewski

                                                                    

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.07.2010r.
Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: L. Poliwko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lipca 2010 09:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 2425
14 lipca 2010 09:45 (Małgorzata Grudowska) - Zmiana treści dokumnetu.
14 lipca 2010 09:44 (Małgorzata Grudowska) - Zmiana treści dokumnetu.
14 lipca 2010 09:43 (Małgorzata Grudowska) - Zmiana treści dokumnetu.