Do Parlamentu UE

Informacja o wyborach posłów do P.E.

INFORMACJA

o wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

 

 1. Głosowanie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zostanie przeprowadzone w dniu 25 maja 2014 r.

 2. Lokale wyborcze w dniu głosowania czynne będą w godzinach 700 – 2100

 3. Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w tym lokale wyborcze przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz lokale wyborcze wyznaczone do głosowania korespondencyjnego określa Obwieszczenie Wójta Gminy Bobrowniki stanowiące załącznik Nr 1 do informacji.

 4. W wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, wyborcy Gminy Bobrowniki głosują na listy kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze w okręgu wyborczym Nr 2 obejmującym województwo kujawsko – pomorskie.

 5. Wykaz komitetów wyborczych oraz list kandydatów na posłów, które zostały zgłoszone
  w okręgu wyborczym Nr 2 w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego stanowi
  zał. Nr 2.(zostanie dołączony w terminie późniejszym).

 6. Wyborca niepełnosprawny może na swój wniosek, składany do urzędu gminy
  w terminie do dnia 12 maja 2014 r., głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy,
  w której stale zamieszkuje.

  Wzór wniosku stanowi zał. Nr 3 do Informacji.

  Po złożeniu wniosku, wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 7. Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie.

  Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi (prezydentowi, burmistrzowi) najpóźniej w dniu 5 maja br.
  Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem, lub w formie elektronicznej.
  Wyborca niewidzący może również wnieść o przesłanie mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

  Pakiet wyborczy zawierający: kopertę zwrotną, kopertę na karty do głosowania,
  karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie
  do głosowania, instrukcję głosowania korespondencyjnego – zostanie dostarczony
  do wyborcy wyłącznie do rąk własnych nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.

 

 

 1. Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki
  na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

  Zamiar głosowania przy użyciu nakładek należy zgłaszać wójtowi (prezydentowi, burmistrzowi) najpóźniej w dniu 12 maja 2014 r.

  Wyborca niewidzący, na swój wniosek zgłoszony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), może otrzymać publikację Państwowej Komisji Wyborczej pn. „Informacja
  o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego” sporządzoną w alfabecie Braille’a.

 2. Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą
  75 lat – mają prawo głosować za pośrednictwem pełnomocnika.

  Zamiar głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wyborca zgłasza do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców najpóźniej do dnia 15 maja 2014 r., składając pisemny wniosek. Wzór wniosku stanowi zał. Nr 4 do Informacji.

 3. Informacje o przeprowadzanych wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
  w tym dotyczące osób niepełnosprawnych, będą udzielane w- pokoju Nr 21 Urzędu Gminy Bobrowniki adres ; ul. Nieszawska 10; 87 – 617 Bobrowniki.

   w godzinach pracy urzędu: poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7,15 do 15,15; wtorki w godz. 7,15 do 16,00; piątki w godz. 7,15 do 14,30 lub telefonicznie

  Nr tel. 54 2514903 , Nr fax – u 54 2514903.

  bądź drogą elektroniczną: adres email: ed-jan@o2.pl

   

   

                                                                                                                             Wójt

  Bobrowniki, dnia 22.04.2014 r.                                                 Tadeusz Grzegorzewski

  ……………………………….                                                      ……..…….……….………………

  miejscowość, data                                                                                  imię i nazwisko

   

   

   

   

  Załączniki

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.04.2014
Dokument wytworzony przez: Referat organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: E. Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2014 08:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1879
23 kwietnia 2014 11:11 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika [wniosek_o_sporzÄ‶dzenie_aktu_peĹ‚nomocnictwa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 kwietnia 2014 11:10 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika [wniosek_o_dopisanie_do_spisuniepeĹ‚nosprawny.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 kwietnia 2014 11:07 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika [komitetype2014stan_1604.xlsx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)