Aktualności

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2018 roku

Starosta Lipnowski informuje, że zgodnie z ustawną z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej j.t. (Dz. U. z 2017r. poz. 2030) Powiat Lipnowski będzie realizował od stycznia 2018 roku zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.


W związku z art. 9 ust. 1 i 3 ustawy Starosta Lipnowski ustalił 3 punkty pomocy prawnej, w których od 2 stycznia 2018 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Lokalizacja i harmonogram pracy punktów

Pierwszy i drugi z punktów obsługiwany będzie przez adwokatów i radców wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu i zlokalizowane zostały:

 1. w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, ul. 11 Listopada 9, 87-600 Lipno
 • Punkt czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 8.00 do godz. 12.00
 1. w siedzibie Zespołu Szkół im. W. Łukasińskiego, ul. Wymyślińska 2, 87-630 Skępe
 • Punkt czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 15.30 do godz. 19.30

Trzeci z punktów prowadzić będzie organizacja pozarządowa- Zaborskie Towarzystwo Naukowe . W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Na siedzibę punktu został wyznaczony Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, 87-603 Wielgie

Punkt czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 8.00 do godz. 12.00

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • - młodzież do 26 roku życia,
 • - osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • - osoby, które ukończyły 65 lat,
 • - osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • - kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • - weterani,
 • - zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
 • kobiety w ciąży

 Pomoc prawna będzie polegała na:

 • - poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • - wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • - pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • - sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika   z urzędu.

 Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • - prawa pracy,
 • - przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • - prawa cywilnego,
 • - spraw karnych,
 • - spraw administracyjnych,
 • - ubezpieczenia społecznego,
 • - spraw rodzinnych,
 • - prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa:

 • - celnego,
 • - dewizowego,
 • - handlowego
 • - działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Wykaz osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna:

Dokumenty wymagane od osoby ubiegającej się o nieodpłatną pomoc prawną:

1.

Osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

- oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia
- pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

2.

Osoby, które posiadają Kartę Dużej Rodziny

ważna Karta Dużej Rodziny

3.

Kombatanci lub osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

ważne zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich lub osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

4.

Weterani lub weterani poszkodowani

ważna legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego

5.

Osoby, które nie ukończyły 26 lat

dokumenty stwierdzające tożsamość

6.

Osoby, które ukończyły 65 lat

dokumenty stwierdzające tożsamość

7.

Osoby, które w wyniku wystąpienie klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty 

oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie

8.

Osoby, o których mowa w punktach od 1-6, wymagającym niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego

pisemne oświadczenie, że osoba jest uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów

9.

Kobiety, które są w ciąży

wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę

Oświadczenia, o których mowa w punktach 1,5 i 6, osoby ubiegające się o nieodpłatna pomoc prawną powinny złożyć udzielającemu nieodpłatną pomoc prawną pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenia są obowiązani do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.12.2017 r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tomasz Kryński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 grudnia 2017 08:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karol Kostrzewski
Ilość wyświetleń: 665
22 grudnia 2017 08:28 (Karol Kostrzewski) - Dodanie załącznika [harmonogram.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 grudnia 2017 08:27 (Karol Kostrzewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)