Podatki i opłaty

Stawki podatku od nieruchomości na 2013 rok

 

UCHWAŁA NR XII/74/2012

 

RADY GMINY BOBROWNIKI

 

z dnia 15 listopada 2012 r.

 

w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.

327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.

420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.

113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567) i art. 5 ust.

1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz., poz. 613,

zmiany: Dz. U. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz.

654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378),) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Uchwala się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Bobrowniki:

1) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób skwalifikowania w ewidencji

gruntów i budynków - 0,81 zł. od 1 m kwadratowego powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł. od 1 hektara

powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego - 0,25 zł. od 1 m kwadratowego powierzchni;

2) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,51 zł. od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych

na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,90 zł. od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -

10,65 zł. od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej

zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,60 zł. od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego - 5,80 zł. od 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej;

3) Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

 

§ 2.

 

Traci moc uchwała Nr VII/39/2011 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie

określenia stawek podatku od nieruchomości.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Id: FWWEN-FANZB-YJAQH-XDBKZ-VHUVJ. Podpisany Strona 2

Przewodniczący Rady Gminy

 

Marian Gajewski

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.11.2012 r.
Dokument wytworzony przez: Referat ds. komunalnych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: M. Kowalewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2012 11:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Grudowska
Ilość wyświetleń: 1964
26 listopada 2012 12:19 (Małgorzata Grudowska) - Zmiana danych dokumentu.
26 listopada 2012 11:53 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie załącznika [podatek_od_nieruchomoĹ›ci.pdf] do dokumentu.
26 listopada 2012 11:52 (Małgorzata Grudowska) - Dodanie dokumentu.