Referat Komunalny

Do zadań Referatu Komunalnego w zakresie spraw finansowych wodno - kanalizacyjnych należy w szczególności:
1) ewidencja gminnego zasobu nieruchomości oraz nieruchomości udostępnionych z gminnego zasobu,
2) zawieranie umów na budowę przyłączy wodociągowych oraz zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków,
3) wystawianie faktur VAT za pobór wody i odprowadzane ścieki,
4) aktualizacje stanu wodomierzy kontrahentów,
5) przypis zobowiązań za pobór wody i odprowadzanie ścieków,
6) księgowanie wpłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków,
7) windykacja zaległości za pobór wody i odprowadzanie ścieków,
8) zawieranie umów na wynajem i dzierżawę lokali i gruntów komunalnych,
9) wystawianie faktur VAT za wynajem i dzierżawę lokali komunalnych,
10) księgowanie wpłat za czynsze i dzierżawę lokali komunalnych,
11) windykacja zaległości za czynsze i dzierżawę lokali komunalnych,
12) sporządzanie Deklaracji VAT-7 dla Urzędu Skarbowego,
13) sporządzanie zestawień wystawionych faktur,
14) prowadzenie rejestru faktur podlegających odliczeniu podatku VAT,
15) prowadzenie rejestru zakupu i kosztów,
16) prowadzenie rejestru sprzedaży,
17) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
2. Do zadań Referatu Komunalnego w zakresie spraw komunalnych należy w szczególności:
1) zarządzanie siecią dróg gminnych, w tym m. in.: wydawanie zezwoleń na zmianę organizacji ruchu oraz na zajęcie pasa drogowego,
2) planowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych,
3) wnioskowanie i opiniowanie rozwiązań komunikacyjnych na terenie gminy,
4) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem zasobem lokali komunalnych, w tym spraw związanych z wynajmem lokali mieszkalnych i dzierżawą gruntów,
5) opracowywanie programu usług komunalnych,
6) prowadzenie prac związanych z rozwojem urządzeń komunalnych (wysypisko śmieci, zaopatrzenie w energię elektryczną, przyłącza sieci wod. – kan., badanie wody na stacjach uzdatniania wody, nadzór techniczny nad prawidłowym funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody, utrzymanie przystanków autobusowych),
7) prognozowanie i programowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej,
8) naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
9) nadzór nad miejscami pamięci narodowej,
10) utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych Gminy,
11) prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów,
12) nadzór nad targowiskami, w tym pobór opłaty targowej,
13) rozliczanie opłat od posiadanych psów,
14) przygotowywanie zezwoleń na utrzymywanie psów rasy uznanej za agresywną,
15) współdziałanie ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
16) nadzór i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
17) organizacja techniczna imprez masowych na terenie Gminy,
18) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
3. Do zadań Referatu Komunalnego w zakresie spraw odpadów komunalnych należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym m. in.: a) przyjmowanie deklaracji i oświadczeń,
b) naliczanie należności,
c) wystawianie upomnień,
d) księgowanie wpłat,
e) przygotowywanie zestawień należności,
f) sporządzanie sprawozdań,
2) prowadzenie archiwum zakładowego, w tym m. in.:
a) przyjmowanie dokumentacji do archiwum,
b) zakładanie kart inwentarzowych,
c) sporządzanie spisów zdawczo – odbiorczych,
d) porządkowanie dokumentacji,
3) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury, w tym prowadzenie rejestru obiektów zabytkowych,
4) prowadzenie działań w celu zabezpieczenia zabytków, współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
5) współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym i twórcami ludowymi,
6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
4. Do zadań Referatu Komunalnego w zakresie konserwacji wodno – kanalizacyjnych należy
w szczególności:
1) odbiór przyłączy wodociągowych,
2) codzienne spisywanie liczników na oczyszczalni ścieków i hydroforni,
3) obsługa oczyszczalni ścieków,
4) sprawowanie nadzoru nad urządzeniami wodno – kanalizacyjnymi,
5) nadzór nad obiektami i urządzeniami wodnymi w Gminie oraz prowadzenie wszystkich spraw związanych z ich eksploatacją i funkcjonowaniem,
6) eksploatacja i utrzymanie sieci wodociągowej i ujęć wodnych w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym,
7) eksploatacja i utrzymanie w należytym stanie technicznym obiektów oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,
8) zgłaszanie na bieżąco niezbędnych wymian elementów, których stan techniczny budzi zastrzeżenia i odbiega od norm technicznych oraz potrzeb materiałowych do wykonywania napraw urządzeń i likwidacji awarii,
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Stanowiska

Kierownik Referatu Komunalnego i Spraw Gospodarczych

Inspektor ds. komunalnych

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Stan majątkowy

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 kwietnia 2008 14:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 5795
04 lutego 2020 12:54 (Dawid Prykowski) - Dodanie stanowiska: Kierownik Referatu Komunalnego i Spraw Gospodarczych.
04 lutego 2020 12:53 (Dawid Prykowski) - Usunięcie stanowiska: Inspektor ds. inwestycji, programów, projektów, promocji..
04 lutego 2020 12:53 (Dawid Prykowski) - Usunięcie stanowiska: Podinspektor ds. inwestycji, programów, projektów, promocji i archiwum zakładowego..